ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุนการศึกษาฯ ม.ท.ศ. ปี 2565 และประสานงานระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 (รุ่นที่ 14/2565)

วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุนการศึกษาฯ ม.ท.ศ. ปี 2565
และประสานงานระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 (รุ่นที่ 14/2565) ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ที่ประชุมได้รับทราบระเบียบมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ว่าด้วย การดูแลนักเรียนทุนในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. พ.ศ. 2561 การติดตามดูแลนักเรียนทุน ตลอดระยะเวลารับทุน และเมื่อจบการศึกษา ตลอดระยะเวลารับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. จนจบการศึกษา คณะกรรมการระดับจังหวัด ทำหน้าที่ประสานติดตามผลการเรียน ความประพฤติ และการใช้จ่ายเงินทุนพระราชทานของนักเรียนทุน เพื่อส่งและรายงานให้โครงการทุนอย่างต่อเนื่อง ในทุกภาคเรียนและทุกปีการศึกษา รวมทั้งการติดตาม ดูแล ปัญหาอุปสรรคในด้านต่างๆ
ที่อาจส่งผลต่อการเรียน เพื่อจะได้ร่วมกันวางแนวทางการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ทันท่วงที สำหรับนักเรียนทุนระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ให้ผู้บริหารสถาบันการศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับมอบหมายร่วมติดตามดูแลนักเรียนทุน คำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 1374/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุนการศึกษา ม.ท.ศ. และประสานงานระดับจังหวัด รุ่นที่ 14 ปี 2565 ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565 และรับทราบคู่มือ และเผนปฏิบัติการ การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2565
ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณาหลักเกณฑ์ กลไกคัดเลือก คัดสรร ผู้รับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 14 ปี 2565 โดยมีรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์รับพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2565 จำนวน 7 ราย ดังนี้
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ จำนวน 6 ราย
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 จำนวน 1 ราย
เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/