ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

โฆษกรัฐบาล เผย 3 กลุ่มเปราะบางขอบคุณนายกฯ สร้างความมั่นคงในชีวิตให้ประชาชน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ยืนยัน รัฐบาลเดินหน้าดูแลประชาชนทุกกลุ่มให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โฆษกรัฐบาล เผย 3 กลุ่มเปราะบางขอบคุณนายกฯ สร้างความมั่นคงในชีวิตให้ประชาชน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ยืนยัน รัฐบาลเดินหน้าดูแลประชาชนทุกกลุ่มให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โฆษกรัฐบาล เผย 3 กลุ่มเปราะบางขอบคุณนายกฯ สร้างความมั่นคงในชีวิตให้ประชาชน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ยืนยัน รัฐบาลเดินหน้าดูแลประชาชนทุกกลุ่มให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ชื่นชมนายนพเก้าฯ ชายพิการแต่ไม่ย่อท้อทำงานเลี้ยงครอบครัว แบบอย่างคนสู้ชีวิต

 

วันที่ 11 เมษายน 2565 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตาม 10 มาตรการด่วน เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายภาคครัวเรือน ครอบคลุมประชากรกลุ่มเป้าหมายราว 40 ล้านคน นั้น ในส่วนของการดูแลกลุ่มเปราะบาง กรมบัญชีกลาง ได้มีการจ่ายเงินเข้าบัญชีโดยตรง เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพให้กับกลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม ในรอบเดือน เม.ย. 65 แล้วเมื่อวันที่ 8 เม.ย.ที่ผ่านมา ได้แก่ 1. เบี้ยผู้สูงอายุ 600 – 1,000 บาท ตามเกณฑ์อายุ 2. เงินอุดหนุนเด็ก 600 บาท 3. เบี้ยผู้พิการ 800 – 1,000 บาท ตามเกณฑ์อายุ โดยทั้ง 3 กลุ่มเปราะบางได้ขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ห่วงใยประชาชน สั่งการ กำกับ ติดตามมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายภาคครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี 
 
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้ติดตามเรื่องราวการสู้ชีวิตของ “ช่างเก้า” หรือ นายนพเก้า นาแป้น อายุ 48 ปี ชายพิการครึ่งท่อนแต่กำเนิดและมีนิ้วมือ 9 นิ้ว ที่ไม่ย่อท้อต่อโชคชะตา ยึดอาชีพช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ โดยเปิดร้านเป็นเพิงเล็ก ๆ ที่ตำบลคลองข่อย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี มาเป็นเวลาหลายปี แม้ขณะนี้ประสบปัญหามีลูกค้าน้อยลงเนื่องจากพิษเศรษฐกิจโควิด แต่ก็ไม่คิดที่จะยอมแพ้ พร้อมจะสู้เพื่อหาเงินเลี้ยงครอบครัว ซึ่งนายกรัฐมนตรีชื่นชมในความสามารถของนายนพเก้า ที่เป็นตัวอย่างของการดำเนินชีวิตต่อสู้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี ทั้งยังเป็นผู้มีทัศนคติที่ดี มองโลกในแง่บวก ทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ถึงแม้สภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ แต่จิตใจยังคิดสู้ ไม่ท้อถอยต่อโชคชะตา โดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กรมการทหารช่าง กองทัพบก จัดกำลังพลเข้าไปช่วยเหลือ ดูแลปรับปรุงบ้านที่อยู่อาศัยของนายนพเก้า ให้มีความมั่นคงแข็งแรง สามารถอยู่อาศัยกับครอบครัวได้อย่างปลอดภัย พร้อมกับส่งกำลังใจให้นายนพเก้าดำรงตนเป็นคนดีมีคุณภาพของสังคมตลอดไป
 
“นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยและใส่ใจในชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบาง ซึ่งนายกรัฐมนตรีย้ำเสมอว่า นโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคงในระยะยาว คือการสร้างความเสมอภาคเท่าเทียมกันในสังคม สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจ ให้ประชาชนทุกกลุ่มได้มีโอกาส และมีความเท่าเทียมในการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ยืนยันว่า รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเดินหน้าให้ความช่วยเหลือ ดูแลผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย และกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ ต่อไป พร้อมเร่งแก้ไขปัญหาความยากจน ปัญหาหนี้ครัวเรือนทุกกลุ่มให้ครอบคลุมทุกมิติ ซึ่งรัฐบาลกำลังเดินหน้าทำอย่างเต็มที่ เพื่อให้ประชาชนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าว 
 
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่า สำหรับการโอนเงิน “เยียวยากลุ่มเปราะบาง” จากภาครัฐ 3 กลุ่ม ประจำเดือน เม.ย. 65 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้โอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินอุดหนุนบุตร เข้าบัญชีแก่ผู้ที่ได้สิทธิ ซึ่งในเดือน เม.ย. 65 มีการโอนเงินเข้าบัญชีในวันที่ 8 เม.ย. 65 ซึ่งเร็วกว่าปกติ เนื่องจากวันที่ 10 เม.ย. 65 ตรงกับวันหยุดราชการ โดยมีการโอนเงินในกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้ 1. เงินอุดหนุนบุตร 600 บาท ต่อเด็ก 1 คน (ครอบครัวรายได้น้อย เฉลี่ยไม่เกิน 1 แสนบาทต่อคนต่อปี) 2. เยียวยากลุ่มเปราะบาง เบี้ยผู้สูงอายุ 600-1,000 บาทเข้าบัญชีธนาคาร  ตามเกณฑ์อายุ 3. เยียวยากลุ่มเปราะบาง เบี้ยผู้พิการ 800-1,000 บาท ตามเกณฑ์อายุ โดยผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินเบี้ยผู้พิการ โอนเข้าบัญชีผู้พิการคนละ 800 บาท และได้เงินพิเศษ 200 บาท โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ช่วงวันที่ 22 เมษายน สำหรับปฏิทินจ่ายเงิน “เยียวยากลุ่มเปราะบาง” ในอีก 5 เดือนที่เหลือของปีงบประมาณ 2565 เป็นดังนี้ เดือน พ.ค. 65 วันอังคารที่ 10 พ.ค. 65 เดือน มิ.ย. 65 วันศุกร์ที่ 10 มิ.ย. 65 เดือน ก.ค. 65 วันศุกร์ที่ 8 ก.ค. 65 เดือน ส.ค. 65 วันพุธที่ 10 ส.ค.65 และเดือน ก.ย. 65 วันศุกร์ที่ 9 ก.ย. 65 

ข้อมูล 

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/53493

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More