ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจ าปี 2565

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติ่มที่ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1aZNArrLaRt9ZG8RK6Me40yMrj4BlLdOP

เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/