ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

เทศบาลนครขอนแก่น ติวเข้มครูเทศบาล สร้างหลักสูตรสถานศึกษาต้นแบบสร้างเด็กไทยเป็นอัจฉริยะ STEAM EDUCATION

เทศบาลนครขอนแก่น ติวเข้มครูเทศบาล สร้างหลักสูตรสถานศึกษาต้นแบบสร้างเด็กไทยเป็นอัจฉริยะ STEAM EDUCATION

ที่ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง อ.เมืองขอนแก่น นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เปิด “การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างหลักสูตรสถานศึกษาต้นแบบสร้างเด็กไทยเป็นอัจฉริยะ STEAM EDUCATION ระยะที่ 2” โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูอาจารย์ สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล เข้าร่วมการอบรม และนายครรชิต มนูญผล ศึกษานิเทศเชี่ยวชาญ เป็นวิทยาการในการฝึกอบรม

การอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างหลักสูตรสถานศึกษาต้นแบบสร้างเด็กไทยเป็นอัจฉริยะ STEAM EDUCATION ระยะที่ 2” จัดขึ้นในวันที่ 18-19 เมษายน 2565 ซึ่ง “สตีม ศึกษา” หรือ S.T.E.A.M.” คือการเรียนรู้แบบองค์รวมที่ประกอบไปด้วย วิทยาศาสตร์ ( Science ), เทคโนโลยี ( Technology ), วิศวกรรม ( Engineering ), ศิลปะ ( Arts ) และคณิตศาสตร์ ( Math ) เป็นหลักสูตรที่เน้นให้เด็กนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ง่ายๆ ผ่านสิ่งรอบตัวในโปรเจคต่างๆ ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นความช่างสังเกต ความคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ และการทำงานเป็นทีม ทำให้เด็กพัฒนาทักษะได้รอบด้าน รู้สึกสนุกสนานไปกับบทเรียน ครูผู้สอนเองก็ได้รับการพัฒนาการใช้สื่อนวัตกรรม เทคนิค หรือวิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้บริหารและคณะครูอาจารย์ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน สามารถนำไปใช้พัฒนาองค์กรและชุมชนต่อไป

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220419115524304

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More