ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จ.มุกดาหาร ทำ MOU 6 กระทรวง 7 หน่วยงาน ร่วมส่งเสริมพัฒนา IQ และ EQ กลุ่มเด็กปฐมวัย

จ.มุกดาหาร ทำ MOU 6 กระทรวง 7 หน่วยงาน ร่วมส่งเสริมพัฒนา IQ และ EQ กลุ่มเด็กปฐมวัย

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง การบูรณาการความร่วมมือ 6 กระทรวง: การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัย) พ. ศ. 2565 – 2569 จังหวัดมุกดาหาร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ จาก 6 กระทรวง 7 หน่วยงาน ประกอบด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร, สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร, สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร, สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร, สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีลงนามฯ ที่ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

การทำ MOU ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัย) โดยร่วมกันผลักดันในระดับปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนสร้างกลไกการดำเนินงานให้เอื้อต่อการดูแลกลุ่มเป้าหมายในระดับพื้นที่ ที่เชื่อมโยงและสอดรับกับแนวนโยบายของรัฐบาลและแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยทุกหน่วยงานที่ร่วมลงนามในครั้งนี้มีความเห็นพ้องกันกับแนวทางการดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ว่า เด็กปฐมวัยทุกคนมีการพัฒนาอย่างรอบด้าน เต็มตามศักยภาพ โดยคำนึงถึงคุณภาพ ความเท่าเทียม และความจำเป็นขั้นพื้นฐานของเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีการเจริญเติบโตเต็มศักยภาพพัฒนาการสมวัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับบริการและคุ้มครองอย่างทั่วถึงเท่าเทียม

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า จังหวัดมุกดาหารมีประชากรเด็กปฐมวัย จำนวน 25,349 คน มีหน่วยงานที่ให้การดูแลส่งเสริม และพัฒนาทั้งทางด้าน IQ และ EQ หลายหน่วยงาน ซึ่งช่วงปฐมวัยถือเป็นโอกาสทองของการเจริญเติบโตในทุก ๆ มิติของชีวิต การมีพัฒนาการที่สมวัยจะส่งผลต่อทั้งสุขภาพและความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กในอนาคต ดังนั้นการทำบันทึกข้อตกลงในวันนี้จึงเป็นนิมิตหมายอันดีในการที่จะส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ให้สมวัยในทุก ๆ ด้าน และเป็นนโยบายที่สำคัญที่ทางจังหวัดมุกดาหารจะพัฒนาคุณภาพประชากรของจังหวัด ให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคม และประเทศชาติต่อไป

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220419160923439

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More