ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดขอนแก่น เร่งฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นกลุ่ม 608 และกลุ่มนักเรียนและเด็กเล็กก่อนเปิดเรียน

จังหวัดขอนแก่น เร่งฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นกลุ่ม 608 และกลุ่มนักเรียนและเด็กเล็กก่อนเปิดเรียน

นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม EOC จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 33 /2565 ผ่านการประชุมทางไกล Web Conference โดยมีประเด็นติดตามและข้อสั่งการที่สำคัญ ดังนี้

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 จังหวัดขอนแก่น ในสัปดาห์ที่ผ่านมาพบผู้ป่วย RT-PCR Positive เฉลี่ยวันละ 728 ราย และ ATK Positive เฉลี่ยวันละ 2,549 ราย รวมผู้ติดเชื้อวันละ 3,277 ราย เห็นควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ตระหนักในการป้องกันตนเองการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกัน D-M-H-T-T-A มาตรการ VUCA อย่างเคร่งครัด

การบริหารจัดการเตียงผู้ป่วย จากการคาดการณ์การแพร่ระบาด จะมีจำนวนผู้ป่วยหนักเครื่องช่วยหายใจและการให้ออกซิเจนเพิ่มขึ้น จาก 53 เป็น 131 คน ใน 4 สัปดาห์ มีเตียงรองรับจำนวน 181 เตียง เพียงพอในการรับผู้ป่วยสีแดง และสีส้ม แต่อาจจะมีปัญหาด้านบุคลากรไม่เพียงพอ ในกรณีที่มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น จำเป็นต้องได้รับออกซิเจน High flow โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยแบบประคับประครอง ได้จัดหาออกซิเจน High Flow จำนวน 40 เครื่อง ติดตามการใช้เตียงและออกซิเจน High Flow ในทุกโรงพยาบาล โดยมอบให้ศูนย์บริหารจัดการเตียง ทำหน้าที่ประสานการใช้เตียง การเพิ่มคู่สายในการบริหารจัดการเตียง เป็น 5 คู่สาย เพื่อให้บริการประชาชน หากมีการใช้บริการจำนวนมาก จำเป็นต้องเพิ่มคู่สายได้

การบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ ขอให้ทุกโรงพยาบาลจัดซื้อจัดหาวัสดุทางการแพทย์ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด -19 โดยเฉพาะวัสดุจำเป็นและจำนวนคงคลังน้อยกว่า 1 เดือน ด้วยตนเอง ในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น การบันทึกการให้ยาในระบบให้ทันเวลาเพื่อการสนับสนุนยาที่เหมาะสมและรวดเร็ว

การฉีดวัคซีน เน้นเข็มกระตุ้นในกลุ่ม 608 โดยมอบหมายให้ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอกำกับติดตาม การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น การเตรียมแผนและแนวทางการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็ม 3 ในกลุ่ม 12-17 ปี ก่อนเปิดเรียน การฉีดวัคซีนในกลุ่มเด็ก 5-12 ปี ผ่านระบบโรงเรียน (School Based) ด้วยวัคซีน Pfizer ตามความสมัครใจ

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220420102439608

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More