ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จ.อุบลฯ เตรียมพร้อมจัดงาน “OTOP ภูมิภาค 2022 Shopping Week” 21-27 เม.ย. 65

จ.อุบลฯ เตรียมพร้อมจัดงาน “OTOP ภูมิภาค 2022 Shopping Week” 21-27 เม.ย. 65

จ.อุบลฯ ประชุมเตรียมพร้อมจัดงาน “OTOP ภูมิภาค 2022 Shopping Week” สุขทวีคูณ เพิ่มพูนเศรษฐกิจ ชีวิตดี Happy ทั่วภูมิภาค 21-27 เม.ย. 65 พบกันที่สนามหน้าศาลากลาง (หลังเก่า) อ.เมืองอุบลราชธานี

 

ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายพิสดาร ประดา พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน “OTOP ภูมิภาค 2022 Shopping Week” โดยมี นางสาววิจิตร หลงชิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายธงชัย ครุฑแสน ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางกนกอร โพธิ์สิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสาวเพลินพิศ สาสาย ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสารและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน นายอนุชิต โอชัยกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการตลาด และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จากกรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี และบริษัทอิมเมจโซลูชั่น เข้าร่วมการประชุมฯ

รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ One Tambon One Product (OTOP) โดยมีเป้าหมายสำคัญที่จะพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง ซึ่งหัวใจสำคัญของโครงการ OTOP อยู่ที่การส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนผลิต สามารถมีช่องทางในการจำหน่ายเพิ่มขึ้นตามแนวคิด “การตลาด นำการผลิต” โครงการ OTOP ภูมิภาค จึงเป็นโครงการหนึ่งที่ช่วยในการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้า OTOP นอกจากนี้ ยังทำให้ประชาชนในจังหวัดพื้นที่ดำเนินการ ได้เรียนรู้รูปแบบผลิตภัณฑ์ OTOP ของภูมิภาคอื่น เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของตนเองให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น เป็นที่ต้องการของตลาด สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

จังหวัดอุบลราชธานี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการจัดงาน OTOP ภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานการใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาสินค้า OTOP เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้เรียนรู้ทักษะด้านการบริหารจัดการและการตลาด

สำหรับงาน “OTOP ภูมิภาค 2022 Shopping Week” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-27 เมษายน 2565 รวม 7 วัน ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลาง (หลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยดำเนินการภายใต้แนวคิด “สุขทวีคูณ เพิ่มพูนเศรษฐกิจ ชีวิตดี Happy ทั่วภูมิภาค” และมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าทั้งสิ้น จำนวน 300 บูธ

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย 1)การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 1-5 ดาว 2)การสาธิตกระบวนการนำทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นสินค้า OTOP 3)กิจกรรมส่งเสริมการขาย การแสดงศิลปวัฒนธรรม และการแสดงมินิคอนเสิร์ตของศิลปินดารา นักร้อง เพื่อเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนมาร่วมกันอุดหนุนสินค้า OTOP ตลอดจนประชาสัมพันธ์การจัดงาน OTOP ภูมิภาค ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น การจัดงานในครั้งนี้ คาดว่าจะมียอดจำหน่ายสินค้าไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท ทำให้เกิดการหมุนเวียนของระบบการเงินที่จำหน่ายสินค้าดังกล่าว เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างอาชีพให้แก่พี่น้องประชาชนคนไทย

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220420152006771

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More