ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จ.สุโขทัย จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2565 “พลังครอบครัว พลังผู้สูงวัยกับชีวิตวิถีใหม่ ไร้รอยต่อเทคโนโลยี”

จ.สุโขทัย จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2565 “พลังครอบครัว พลังผู้สูงวัยกับชีวิตวิถีใหม่ ไร้รอยต่อเทคโนโลยี”

วันนี้ (20 เม.ย.65) เวลา 11.00 น. ที่หอประชุมวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันแห่งครอบครัว วันสตรีสากล ภายใต้แนวคิด “พลังครอบครัว พลังผู้สูงวัยกับชีวิตวิถีใหม่ ไร้รอยต่อเทคโนโลยี” และ “การเสริมพลังสตรีและเด็กหญิงในการจัดการภัยพิบัติในภาวะวิกฤติ จากภัยธรรมชาติอย่างมีมุมมองมิติเพศภาวะ” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้สูงอายุ และคนทุกวัยได้ร่วมกับบูรณาการขับเคลื่อนสังคมผู้สูงอายุของจังหวัดสุโขทัย ให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกัน และเท่าทันต่อสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยได้มอบโล่ และใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม สตรีดีเด่น ครอบครัวร่มเย็น บุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว และผู้สนับสนุนส่งเสริมงานด้านผู้สูงอายุ และเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อการจัดทำข้อเสนอสมัชชาสตรี และสมัชชาครอบครัวของจังหวัดสุโขทัยด้วย

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220420145033759

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More