ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง เดินหน้าเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อ หลังจบ ม.3 ยกระดับเป็น “แรงงานมีฝีมือ”

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง เดินหน้าเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อ หลังจบ ม.3 ยกระดับเป็น “แรงงานมีฝีมือ”

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง เปิดฝึกเตรียมเข้าทำงานโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ กิจกรรมเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยนายมานิตย์ มงคลชื่น ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม

การฝึกอบรมมีผู้เข้ารับการฝึกทั้งสิ้น 16 คน จำนวน 3 หลักสูตรสาขาช่าง ได้แก่ หลักสูตรช่างสีรถยนต์ จำนวน 7 คน หลักสูตรช่างช่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ จำนวน 7 คน และหลักสูตรช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผ้า) จำนวน 2 คน กำหนดระยะเวลาการฝึกรวม 3 เดือน โดยฝึกในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง 2 เดือน ระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 20 มิถุนายน 2565 และฝึกในสถานประกอบกิจการ 1 เดือน ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน – 21 กรกฎาคม 2565

โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) จังหวัดลำปาง เป็นโครงการที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน บูรณาการการทำงานทุกภาคส่วน ทั้งในส่วนภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะฝีมือแรงงาน และการเตรียมความพร้อมทางด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อเข้าสู่กระบวนการทำงาน สร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้ และสังคมให้การยอมรับในศักยภาพการทำงาน อีกทั้งเพื่อเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานก่อนออกสู่ตลาดแรงงานในฐานะ “แรงงานมีฝีมือ”

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220421100508006

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More