ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดชัยนาท จัดพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565

จังหวัดชัยนาท จัดพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565

ที่วัดพระแก้ว ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท นางสาวชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565 โดยมี นายยุทธพร พิรุณสาร ปลัดจังหวัดชัยนาท นายยุทธนา แรกขึ้น นายอำเภอสรรคบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธี

การจัดเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท ร่วมกับวัดพระแก้วจัดขึ้น ภายใต้โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปี 2565 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565 และการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ได้นำหลักคำสอนทางศาสนามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต รวมทั้งการเสริมสร้างความรักความภูมิใจในสถาบันหลักของชาติ อันเป็นการสืบสานและเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีอันดีให้คงอยู่สืบไป

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220420155936816

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More