ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จ.สุราษฎร์ธานีเชิญชวนเข้ารับการอบรมบทเรียนออนไลน์โครงการจัดทำระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog : GDC) กิจกรรม การจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ

จ.สุราษฎร์ธานีเชิญชวนเข้ารับการอบรมบทเรียนออนไลน์โครงการจัดทำระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog : GDC) กิจกรรม การจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ

นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ตามคำสั่งที่อ้างถึง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด เพื่อสนับสนุนการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog : GDC) และการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทางด้านสำนักงานสถิติแห่งชาติได้จ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นที่ปรึกษาโครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) กิจกรรม การจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ และตามขอบเขตของงาน ได้กำหนดให้เป็นที่ปรึกษาสนับสนุน ให้คำปรึกษา แนะนำ การจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ให้กับหน่วยงานส่วนกลางระดับกรม และส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด ในลักษณะคลินิกออนไลน์ โดยกำหนดให้มีบทเรียนออนไลน์ จำนวนไม่น้อยกว่า 14 หลักสูตร

ในการนี้ จังหวัดสุราษฎร์ธานีเชิญชวนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าอบรมประเด็น Pain Point เข้ารับการอบรมบทเรียนออนไลน์ โครงการจัดทำระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ(Government Data Catalog) กิจกรรม การจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่.สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077272580 โทรสาร 077283044 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : surat@nso.go.th.

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220421111655040

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More