ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จ.สมุทรปราการจัดอบรมส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย

จ.สมุทรปราการจัดอบรมส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย

จังหวัดสมุทรปราการ จัดอบรมส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย สร้างจิตสำนึกรักและหวงแหน มุ่งจงรักภักดี พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และการสร้างจิตสำนึกรักและหวงแหน มุ่งจงรักภักดี พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ ห้องประชุมริมขอบฟ้า ค่ายริมชอบฟ้าเมืองโบราณ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ข้าราชการจากส่วนการจังหวัดสมุทรปราการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 500 คน โดยมี วิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 904 โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม

การจัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และการสร้างจิตสำนึกรักและหวงแหน มุ่งจงรักภักดี พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษสั่งสมไว้ อันจะสร้างความภาคภูมิใจและกระตุ้นความรู้สึกนิยมในชาติ สร้างจิตสำนึกของคนในชาติ ให้มีความจงรักภักดี และธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนเพื่อให้ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน เจ้าหน้าที่ ในจังหวัดสมุทรปราการนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย ไปขยายผลให้เกิดความรักสามัคคีสร้างความปรองดองในสังคม ให้มีความตื่นรู้ถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220421112129042

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More