ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดการอบรม “โครงการพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและการสร้างจิตสำนึกรัก และหวงแหน มุ่งจงรักภักดี พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” ณ ห้องประชุมริมขอบฟ้า ค่ายริมขอบฟ้าเมืองโบราณ

วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 08.15 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดการอบรม “โครงการพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและการสร้างจิตสำนึกรัก และหวงแหน มุ่งจงรักภักดี พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” ณ ห้องประชุมริมขอบฟ้า ค่ายริมขอบฟ้าเมืองโบราณ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายกองโท ธารณา คชเสนี วิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 904 โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วม
การอบรม “โครงการพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และการสร้างจิตสำนึกรักและหวงแหน มุ่งจงรักภักดี พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” เป็นโครงการที่จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษสั่งสมไว้ อันจะสร้างความภาคภูมิใจและกระตุ้นความรู้สึกนิยมในชาติ สร้างจิตสำนึกของคนในชาติ ให้มีความจงรักภักดี และธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนเพื่อให้ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน เจ้าหน้าที่ ในจังหวัดสมุทรปราการนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย ไปขยายผลให้เกิดความรักสามัคคี สร้างความปรองดองในสังคม ให้มีความตื่นรู้ถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 500 คน ประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจไปยังนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนในจังหวัดสมุทรปราการต่อไป


เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/