ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ

ว้นที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ เข้าร่วม
ก่อนการเสวนา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบเกียรติบัตรและธงสัญลักษณ์โครงการขับเคลื่อนปฏิบัติการหมู่บ้าน/ชุมชนสีฟ้า ” หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ ไม่มีโควิด – 19 ” จังหวัดสมุทรปราการ
จากนั้นได้มีการเสวนาในประเด็น ดังนี้
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
จังหวัดสมุทรปราการ วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ระลอกใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565) จำนวน 775 ราย (ในพื้นที่ 688 ราย นอกพื้นที่มารักษา 87 ราย)
ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของจังหวัดสมุทรปราการ มียอดผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 จำนวน 1,724,825 คน ซึ่งมีประชาชนเป้าหมายในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1,781,467 คน ซึ่งคิดเป็น 96.82% ของประชากรทั้งหมดของจังหวัดสมุทรปราการ
รายงานสถานการณ์เตียงรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งโรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ แยกตามประเภทเตียง ดังนี้
1.เตียงผู้ป่วยหนัก 143 เตียง
ใช้ไป 64 เตียง คงเหลือ 79 เตียง
2.ผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ 326 เตียง ใช้ไป 73 เตียง คงเหลือ 253 เตียง
3.เเตียงผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง 2,732 เตียง ใช้ไป 1,137 เตียง คงเหลือ 1,595 เตียง
4.หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) 9,130 เตียง ใช้ไป 3,766 เตียง คงเหลือ 6,364 เตียง
สรุปสถานการณ์จำนวนเตียงในสถานบริการภาครัฐ
และเอกชนรองรับสถานการณ์โควิด 19 จำนวนทั้งสิ้น
12,331 เตียง ใช้ไป 4,040 เตียง คงเหลือ 8,291 เตียง
2. การดำเนินการศูนย์พักคอยรอการส่งต่อ (Community Isolation) โดยจังหวัดสมุทรปราการได้จัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 53 แห่ง จำนวนเตียงรวม 2,923 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 1,037 ราย ดังนี้
1) อำเภอเมืองสมุทรปราการ จำนวน 14 แห่ง จำนวนเตียงรวม 795 เตียง
จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 261 ราย
2) อำเภอบางพลี จำนวน 10 แห่ง จำนวนเตียงรวม 656 เตียง
จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 196 ราย
3) อำเภอพระประแดง จำนวน 9 แห่ง จำนวนเตียงรวม 273 เตียง
จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 84 ราย
4) อำเภอบางบ่อ จำนวน 9 แห่ง จำนวนเตียง 606 เตียง
จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 219 ราย
5) อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จำนวน 7 แห่ง จำนวนเตียง 401 เตียง
จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 233 ราย
6) อำเภอบางเสาธง จำนวน 4 แห่ง จำนวนเตียง 262 เตียง
จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 44 ราย
3. ความคืบหน้าโครงการขับเคลื่อนปฏิบัติการหมู่บ้าน/ชุมชนสีฟ้า จังหวัดสมุทรปราการ
4. ความคืบหน้าโครงการพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟู คลองสำโรงแบบบูรณาการ
– คณะทำงานย่อยด้านปรับปรุงภูมิทัศนคลองสำโรง
– คณะทำงานย่อยด่านพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
5. การเตรียมความพร้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยในพื้นที่

เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/