ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 7 กำหนดให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเรียกโดยย่อว่า “กศจ.” ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ตามข้อ 8 และคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 669/2560 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณาการขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันอื่นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค. (2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และพิจารณาการขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/