ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ราชภัฏยะลา จับมือ สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

ราชภัฏยะลา จับมือ สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

ราชภัฏยะลา จับมือ สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนโครงการ Deep South Youth Empowerment through Community Building (YECOB)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมรายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 โครงการ Deep South Youth Empowerment through Community Building (YECOB) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และคณาจารย์ นักศึกษาจาก 4 สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเข้าร่วม ณ ห้องประชุมซาลัค ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โครงการ Deep South Youth Empowerment through Community Building (YECOB) จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมนักศึกษาให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มนักศึกษา พัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการแก้ปัญหาโจทย์ในพื้นที่ ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง 4 สถาบันการศึกษาในภาคใต้ตอนล่าง โดยการสนับสนุนของสถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย โดยการดำเนินการ ได้แก่ การเปิดรับสมัครนักศึกษาผู้นำแต่ละมหาวิทยาลัยละ 5 คน โดยมีผู้บริหารรับผิดชอบด้านการพัฒนานักศึกษา หรือกิจการนักศึกษาเป็นที่ปรึกษา และมีคณาจารย์ที่เคยศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นที่ปรึกษา จำนวน 1 คน โดยได้ดำเนินการเดือนตุลาคม 2564 – มิถุนายน 2565 ในรูปแบบการลงในชุมชน ณ จังหวัดที่ตั้งของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้เพื่อตอบสนองการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนในด้านต่างๆ ประกอบด้วย การสร้างความเข้าใจในความเชื่อของชุมชนที่แตกต่างกัน กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนาชุมชน สร้างรายได้ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม การให้ความช่วยเหลือคนพิการ และการใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ เป็นต้น

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220421115338065

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More