ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประกอบพิธีลงอักขระบนแผ่นทอง เงิน นาค และอธิษฐานจิตเพื่อนำไปเป็นมวลสารประกอบพิธีหล่อพระพุทธดำรงราชานุภาพ และวัตถุมงคล เนื่องในโอกาสสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบ 130 ปี

วันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ นางเนตรทิพย์ เจริญวัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอพระประแดง และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประกอบพิธีลงอักขระบนแผ่นทอง เงิน นาค และอธิษฐานจิตเพื่อนำไปเป็นมวลสารประกอบพิธีหล่อพระพุทธดำรงราชานุภาพ และวัตถุมงคล เนื่องในโอกาสสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบ 130 ปี โดยพระราชพัฒนสุนทร เจ้าอาวาสวัดทรงธรรมวรวิหาร เจ้าคณะอำเภอพระประแดง ณ เจ้าอาวาสวัดทรงธรรมวรวิหาร อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ทั้งนี้จากเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นวันสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบ 130 ปี คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน ได้มีการประชุมหารือและพิจารณากิจกรรมที่จะดำเนินการในวาระพิเศษดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้จัดสร้างพระพุทธดำรงราชานุภาพ หน้าตักขนาด 29 นิ้ว เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ ศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทยแห่งใหม่ ให้บุคลากรในสังกัดได้สักการะบูชา และจัดสร้างวัตถุมงคลเพื่อตอบแทนแก่ผู้มีจิตศรัทราบริจาคเงินผ่าน “บัญชีกองทุนสาธารณกุศล 130 ปี กระทรวงมหาดไทย” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้จ่ายในกิจการสาธารณะต่างๆ โดยขอความร่วมมือให้ทางจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมจัดสร้างวัตถุมงคลของกระทรวงมหาดไทยในการนำแผ่นทอง เงิน นาค ให้พระเกจิคณาจารย์ที่ประชาชนในจังหวัดเคารพนับถือศรัทธาได้โปรดเมตตาลงอักขระพร้อมทั้งอธิษฐานจิตเพื่อจะได้นำไปเป็นมวลสารประกอบพิธีหล่อพระพุทธดำรงราชานุภาพ และวัตถุมงคลที่จัดสร้างต่อไปเครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/