ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 – 2565

โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 – 2565

โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 – 2565 เริ่มแล้ว

เกษตรกรต้องรีบขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565 ให้เป็นปัจจุบัน ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือผ่านแอพพลิเคชั่น FARMBOOK ธ.ก.ส. จ่ายเงินให้แก่เกษตรกรทุกวันที่ 15 และจ่ายเร็วขึ้นหากตรงวันหยุด

รัฐบาลช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ภายใต้โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวปาล์มน้ำมัน ปี 2564 – 2565 โดยจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาเป้าหมายที่กิโลกรัมละ 4 บาท กับราคาตลาดอ้างอิงให้แก่เกษตรกร ทุกวันที่ 15 และจะจ่ายเร็วขึ้นหากตรงกับวันหยุด ตลอดโครงการฯ จนถึงเดือนสิงหาคม 2565 จึงขอเชิญชวนให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน รีบไปขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปี 2565 ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือผ่านแอพพลิเคชั่น FARMBOOK เพื่อรับสิทธิเข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน แล้วรอรับการแจ้งเตือนเงินเข้าผ่านแอพพลิเคชั่น A-Mobile ของ ธ.ก.ส ได้เลย

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220422113932467

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More