ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเร่งรัดติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดสมุทรปราการ และแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเร่งรัดติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดสมุทรปราการ และแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ที่ประชุมได้รับทราบสรุปผลการดำเนินงานงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสมุทรปราการ และกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี)โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสมุทรปราการและกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องการติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งการแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสมุทรปราการและกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี)โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสมุทรปราการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นและกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
1) กรณีโครงการที่จังหวัดเป็นหน่วยรับงบประมาณ จำนวน 13 โครงการ งบประมาณรวม 147,478,000 บาท
2) กรณีโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ จำนวน 40 โครงการ งบประมาณรวม 165,103,053 บาท
เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/