ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รองผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมผ่านระบบทางไกลเพื่อแนะนำโครงการจัดทำระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ

รองผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมผ่านระบบทางไกลเพื่อแนะนำโครงการจัดทำระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ

ที่ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฯ นายกรกฏ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมแนะนำโครงการจัดทำระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ ผ่านระบบทางไกล โดยมี นางปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ “ก้าวที่สำคัญของประเทศไทย ผ่านการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล” สำหรับข้อมูลสถิติในประเทศไทยเริ่มจากการสำรวจข้อมูลสำมะโนประชากรตั้งแต่ปี 2543 สำหรับข้อมูลสถิติในประเทศไทยมีความหลากหลายซับซ้อนและก้าวสำคัญที่จะนำข้อมูลที่มีคุณภาพนำไปใช้ในวงกว้างภายใต้การเปิดเผยและแบ่งปันข้อมูลสำหรับชุดข้อมูลสถิติสำคัญในประเทศไทยมีจำนวน 5,000 ชุด แต่มีการลงทะเบียนในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐเพียงแค่ 1,000 ชุด ดังนั้นเพื่อให้เกิดการแบ่งปันข้อมูลต่อไป ซื้อของให้ทุกภาคส่วนร่วมกัน เตรียมความพร้อมการก้าวเข้าสู่การใช้และแบ่งปันข้อมูลในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐดิจิตอล 100 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษเรื่องการบูรณาการบัญชีข้อมูลภาครัฐ สู่การขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์และการยกระดับข้อมูลด้วยหลักธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐอีกด้วย

นายกรกฏ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้สำนักงานสถิติแห่งชาติทำรายการข้อมูลภาครัฐตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ เพื่อเป็นระบบสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลที่เปรียบเสมือนเป็นสมุดหน้าเหลืองเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถสืบค้นทราบแหล่งที่มา รูปแบบข้อมูล รวมถึงการใช้ประโยชน์ข้อมูลภาครัฐได้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้การดำเนินงานในหน่วยงานภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2565 ร่างกรอบ ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2560-2570 ที่ต้องการให้เกิดระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใสตรวจสอบได้ กระจายอำนาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน โดยเพิ่มการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการประชาชนและนำไปใช้ในการกำหนดแนวทางโครงการพัฒนาต่างๆ

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220422130850497

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More