กรมโยธาธิการและผังเมือง กำหนดสร้างการมีส่วนร่วมการวางผังนโยบายระดับประเทศ ครั้งที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 27-29 เม.ย.นี้

กรมโยธาธิการและผังเมือง กำหนดสร้างการมีส่วนร่วมการวางผังนโยบายระดับประเทศ ครั้งที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 27-29 เม.ย.นี้

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินการวางผังนโยบายระดับประเทศ เพื่อเป็นการวางแผนพัฒนาพื้นที่ด้านกายภาพของประเทศที่ชี้นำการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบันได้ดำเนินการมาสู่ขั้นตอนการจัดทำร่างวิสัยทัศน์และแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ประเทศ ให้สอดคล้องกับบทบาทและศักยภาพพื้นที่ เพื่อให้มีการพัฒนาพื้นที่ทุกระดับเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งประเทศ และเพื่อเสริมสร้างศักยภาพขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งจะเป็นกลไกด้านการผังเมืองในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติเชิงพื้นที่สร้างชุมชนที่เข้มแข็งและน่าอยู่ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการสาธารณะ มีสิ่งแวดล้อมที่ดีดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จึงดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 เพื่อนำเสนอร่างวิสัยทัศน์และแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ประเทศ ในรูปแบบการประชุมด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) ผ่านระบบ Zoom Webinar ประกอบด้วย วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565 ภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เวลา 08.30-12.30 น. และภาคกลาง เวลา 12.30-16.30 น., วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565 ภาคตะวันออก เวลา 08.30-12.30 น. และภาคเหนือ เวลา 12.30-16.30 น., วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เวลา 08.30-12.30 น. และภาคใต้ เวลา 12.30-16.30 น.

จึงขอเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการพัฒนาพื้นที่ให้เมืองมีสภาพแวดล้อมน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีการใช้พื้นที่อย่างยั่งยืนและสมดุลจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนต่อไป โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0 2938 3874-5

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220422105212414

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More