ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผวจ.ยะลา สั่งเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ประจำปี 2565

ผวจ.ยะลา สั่งเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ประจำปี 2565

นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า จังหวัดยะลาได้มีการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดยะลา (ก.ช.ภ.จ. ยะลา) ครั้งที่ 1/2565 เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดยะลา ตามประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 ในพื้นที่ 6 อำเภอ 48 ตำบล 252 หมู่บ้าน 12 ชุมชน

ทั้งนี้ ได้เสนอเรื่องพิจารณาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพิ่มเติม ประกอบด้วยการช่วยเหลือจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในพื้นที่อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เหตุเกิดเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 ให้ช่วยช่วยเหลือตามจำนวนพื้นที่เพาะปลูกที่เสียหายจริง ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ ด้านพืช เกษตรกร จำนวน 27 ราย กรณีพื้นที่ทำเพาะปลูกมีพืชตายจนไม่สามารถฟื้นฟู หรือเยียวยาให้กลับมาสู่สภาพเดิมได้อีก เป็นเงินทั้งสิ้น 151,712 บาท ด้านประมง เกษตรกร จำนวน 14 ราย ช่วยเหลือผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจากกรณีสัตว์น้ำตายหรือสูญหาย เป็นเงินทั้งสิ้น 111,459.75 บาท และด้านปศุสัตว์ เกษตรกร จำนวน 62 ราย กรณีสัตว์ตายและสูญหาย เป็นเงินทั้งสิ้น 1,494,160 บาท

นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ทำความเข้าใจกับชาวบ้านที่ขอรับความช่วยในด้านปศุสัตว์ ให้มีการลงทะเบียนสัตว์เลี้ยงทุกตัวที่สามารถลงทะเบียน เพื่อใช้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องเมือเกิดภัยพิบัติครั้งต่อไป

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220423073713785

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More