ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รอง ผอ.ศปพร. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านจาเราะปูโงะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พร้อมมอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนแก่สมาชิกฯ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19

รอง ผอ.ศปพร. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านจาเราะปูโงะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พร้อมมอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนแก่สมาชิกฯ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19

รอง ผอ.ศปพร. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านจาเราะปูโงะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พร้อมมอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนแก่สมาชิกฯ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19

ที่โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านจาเราะปูโงะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พันเอก มานิตย์ เผ่าพงษ์จันทร์ รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15/รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและพบปะ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานในห้วงที่ผ่านมา จากสมาชิกโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านจาเราะปูโงะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยมีพันเอก พีรพงศ์ วัลลภาทิตย์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 152/หัวคณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คณะที่ 1 และนายโชคชัย สกุลชัยแก้ว ผู้จัดการโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านจาเราะปูโงะ อำเภอเบตง ร่วมให้การต้อนรับ

โดยพันเอก มานิตย์ เผ่าพงษ์จันทร์ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้รับฟังปัญหา ข้อขัดข้อง ในการดำเนินงาน พร้อมกับได้มอบนโยบายในการบริหารจัดการภายในโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ให้ฟาร์มตัวอย่างฯ สามารถเลี้ยงดูตนเองได้ เป็นแหล่งจ้างแรงงานให้สมาชิกฟาร์มฯ มีงานทำ มีรายได้ พอเลี้ยงครอบครัว ตามแนวทาง” ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ได้เรียนรู้การทำเกษตร และปศุสัตว์อย่างถูกหลักวิชาการ และรวมกลุ่มกันประกอบอาชีพในลักษณะการรวมกลุ่มทำงาน อีกทั้ง มีมาตรการระวังป้องกันตนเองให้พ้นจากภัยคุกคามของผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ ตลอดจนได้เยี่ยมชมผลผลิตทางการเกษตร และมอบถุงยังชีพ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่สมาชิกฟาร์มตัวอย่างฯ ต่อไป

ทั้งนี้ พันเอก มานิตย์ เผ่าพงษ์จันทร์ กล่าวว่า โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านจาเราะปูโงะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา มีตั้งที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติ และภูเขา พร้อมทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนในพื้นที่ จึงสามารถบูรณาการ สร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในรูปแบบชุมชนเพื่อชุมชน เป็นห่วงโซ่เศรษฐกิจในพื้นที่โดยรอบ ภายใต้พหุวัฒนธรรม ส่งเสริมและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ก่อเกิดเป็นชุมชนที่เข้มแข็งจนสามารถพึ่งพาตนเองได้ต่อไป

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220423073301784

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More