ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

พาณิชย์จังหวัดตราด ประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนค่าบริหารจัดการในการรวบรวมผลไม้คุณภาพเพื่อการส่งออก

พาณิชย์จังหวัดตราด ประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนค่าบริหารจัดการในการรวบรวมผลไม้คุณภาพเพื่อการส่งออก

วันนี้ (23 เม.ย.65) นางวรัญญา ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จังหวัดตราด เปิดเผยว่า ภาครัฐโดยกรมการค้าภาย เปิดการขอรับการสนับสนุนค่าบริหารจัดการในการรวบรวมผลไม้คุณภาพเพื่อการส่งออก “กิจกรรมรวบรวมผลไม้เพื่อการส่งออก ภายใต้โครงการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2565” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการผลักดันส่งออกผลไม้ โดยภาครัฐสนับสนุนค่าบริหารจัดการรวบรวมผลไม้คุณภาพเพื่อการส่งออกให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมรวบรวมผลไม้เพื่อการส่งออกภายใต้โครงการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2565 ในอัตรากิโลกรัมละ 4 บาท โดยคุณสมบัติของผู้ขอรับการสนับสนุน

1. เป็นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และต้องมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจส่งออกผลไม้ หรือกรณีเป็นสถาบันเกษตรกรต้องจดทะเบียนถูกต้องกับหน่วยงานที่กำกับดูแล

2. เป็นผู้ประกอบการหรือสถาบันเกษตรกร ที่รวบรวมผลไม้คุณภาพ ได้แก่ ทุเรียน มังคุด ลำไย มะม่วง ในฤดูการผลิตปี 2565 จากเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ที่รับซื้อ (บาท/กก.) ในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าอัตราที่ได้รับการสนับสนุนตามกิจกรรมฯ (4 บาท/กก.) และส่งออกในรูปแบบผลไม้สด ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

ผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ กองส่งเสริมสินค้าเกษตร 1 กรมการค้าภายใน โทร 0-2507-6025 ต่อ 5711 , 0-2507 -5723 (ในวันและเวลาราชการ)

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220423170231874

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More