ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและบรรยายพิเศษ

นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและบรรยายพิเศษ

ในการประชุมติดตามการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ไตรมาส 1-2 และการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานต่อเนื่อง ไตรมาส 3-4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำหรับ จังหวัดในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประกอบด้วย สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน นครสวรรค์ พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ศฝช.เชียงราย ศฝช.อุตรดิตถ์ ศว.พิษณุโลก ศว.ลำปาง ศว.นครสวรรค์ และสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ในการนี้ นายชัยพัฒน์ พันธุ์วัฒนสกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาหลักสูตร ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ การชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนงานตามภารกิจที่กำกับดูแล โดยนายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน.และการชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการศึกษากับการมีงานทำให้แก่นักเรียน และแรงงานทุกระดับ โดยนายณัฐวัฒน์ ธีรทัศน์ธำรงค์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Read More

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์