ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดให้ผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนยื่นขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือจากกองทุน กปถ.

ขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดให้ผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนยื่นขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือจากกองทุน กปถ.

นายจตุรงค์ แก้วกสิ ขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ) ได้นำเงินรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวย ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ด้วยการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับผู้พิการ เช่น แขนเทียม ขาเทียม รถนั่งสำหรับผู้พิการ เบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับ เตียงนอนแบบธรรมดาพร้อมที่นอนธรรมดา และที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ โดยคุณสมบัติของผู้ขอรับจัดจรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ จะต้องเป็นผู้พิการอันเนื้องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน เป็นผู้พิการที่ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนหรือหน่วยงานอื่น เป็นผู้พิการที่เคยได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนหรือหน่วยงานอื่นมาแล้วเกินกว่า 3 ปีนับถึงวันที่ยื่นคำขอ เว้นแต่เป็นอุปกรณ์คนละประเภทกับที่เคยได้รับความช่วยเหลือ และเป็นผู้ไม่เคยฝ่าฝืนเงื่อนไขของกรมการขนส่งทางบกเกี่ยวกับการจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ

สำหรับเอกสารการยื่นคำขอ ประกอบด้วย บัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานแสดงตนอื่นใดที่ทางราชการออกให้ บัตรประจำตัวผู้พิการ (ถ้ามี) โดยอย่างน้อยให้มีรายการ ชื่อ ที่อยู่ของผู้พิการ วันที่ออกบัตรและวันหมดอายุประเภทหรือลักษณะความพิการ และชื่อผู้ดูแลผู้พิการ รูปถ่ายของผู้พิการ โดยรูปถ่ายของผู้พิการที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะความพิการอย่างชัดเจนในลักษณะแตกต่างกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 3×5 นิ้ว ที่ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน อย่างน้อยจำนวน 3 รูป (โดยลักษณะท่าทางไม่ซ้ำกัน) รูปถ่ายแสดงภาพอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน (ถ้ามีอุปกรณ์) ขนาดรูปไม่น้อยกว่า 3×5 นิ้ว อย่างน้อยจำนวน 1 รูป รูปถ่ายสภาพแวดล้อม (บริเวณที่พักอาศัยหรือบ้านพักของผู้ฟิการ) ขนาดรูปไม่น้อยกว่า 3×5 นิ้ว อย่างน้อยจำนวน 2 รูป ประวัติทางการแพทย์จากทะเบียนผู้ป่วย (OPD Card) หรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้ หรือหลักฐานการขอรับ หรือได้รับการชดเชยคำสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยหรือกองทุนทดแทน ผู้ประสบภัยที่สามารถยืนยันหรือบ่งบอกได้ว่าความพิการนั้นเกิดจากอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน

ทั้งนี้ ผู้พิการที่จะขอรับอุปกรณ์ให้ยื่นคำขอตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด โดยในกรุงเทพมหานครให้ยื่น ณ สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ หรือในจังหวัดอื่นนอกจากรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดที่ผู้พิการมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตั้งแต่บัดนี้เป็นตันไปจนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม2565 ในวันเวลาราชการ.

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220425150348319

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More