ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และนายอำเภอ เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง
ที่ประชุมได้มีการหารือในประเด็นสรุปผลตัวชี้วัดการทำงานของอำเภอประจำเดือนเมษายน 2565 และตัวชี้วัดการทำงานของอำเภอประจำเดือนพฤษภาคม 2565 เพื่อขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(10Flagships to DOPA New Normal 2022) ผลการดำเนินงานศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดสมุทรปราการ ผลการบันทึกข้อมูลรายครัวเรือนผ่านระบบ ThaiQM และ TPMAP จังหวัดสมุทรปราการ ณ วันที่ 27 เมษายน 2565 และเป้าหมายการบันทึกข้อมูลครัวเรือน
และการแก้ไขปัญหาผ่านระบบ ThaiQM จังหวัดสมุทรปราการ สรุปผลการดำเนินการออกจัดระเบียบสังคม และการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ผลการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ และสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565
ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้มีข้อเน้นย้ำ ข้อสั่งการในประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ที่ยังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อสูง อีกทั้ง ศบค. ได้ปรับระดับพื้นที่และมาตรการควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป โดยจังหวัดสมุทรปราการเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง (พื้นที่สีเหลือง) เพื่อเป็นการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด – 19 จึงขอเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้
1) การป้องกันการจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค
2) รณรงค์ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการVUCA
3) มาตรการเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในรูปแบบออนไซต์ (On-Site)
2. การเตรียมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน
เพื่อให้การเตรียมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ ดังนี้
1) ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร โครงการชลประทานสมุทรปราการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบสภาพความมั่นคง และซ่อมแซม/ปรับปรุงพนังกั้นน้ำ ประตูระบายน้ำ รวมทั้งระบบระบายน้ำ
2) ให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร โครงการชลประทานสมุทรปราการ แขวงทางหลวงสมุทรปราการ แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำที่เกิดจากการก่อสร้างและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจัดการพื้นที่น้ำท่วม/พื้นที่ชะลอน้ำ และการปรับปรุงคูคลองเพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ำ และระบายน้ำได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
3) ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร โครงการชลประทานสมุทรปราการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการขุดลอกคูคลอง และกำจัดผักตบชวาและวัชพืช
3. การแก้ปัญหาค่าครองชีพ
เนื่องจากการปรับราคาสินค้าอุปโภค บริโภคในปัจจุบันส่งผลให้เกิดสถานการณ์ปัญหาด้านค่าครองชีพครัวเรือนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เพื่อเป็นการแก้ไขและบรรเทาปัญหาค่าครองชีพครัวเรือน จึงขอเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง บูรณาการการดำเนินการ ดังนี้
1) ให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดตลาดนัด ตลาดชุมชน ร้านธงฟ้า จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัด
2) ให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจสินค้า ไม่ให้มีการจำหน่ายเกินราคา กักตุน และปฏิเสธการจำหน่ายสินค้าจำเป็นต่อการครองชีพ
3) ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เชิญชวนกลุ่ม และสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่ม OTOP และภาคีเครือข่ายอื่น ๆ ในการจัดอบรม หรือฝึกสอนอาชีพ เช่น ทำอาหาร การจำหน่ายพืชผักสวนครัว หรืออาหารราคาประหยัด เป็นต้น




เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/