ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กทม. ป้องกันเด็กหลุดจากระบบการศึกษา เดินหน้าโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” เตรียมเปิดภาคเรียนที่ 1 รูปแบบ On Site ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด

กทม. ป้องกันเด็กหลุดจากระบบการศึกษา เดินหน้าโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” เตรียมเปิดภาคเรียนที่ 1 รูปแบบ On Site ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด

กทม. ป้องกันเด็กหลุดจากระบบการศึกษา เดินหน้าโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” เตรียมเปิดภาคเรียนที่ 1 รูปแบบ On Site ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด

นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้งการจัดเตรียมอาคารสถานที่ ครู และอุปกรณ์การเรียนการสอนในรูปแบบ On Site และรูปแบบอื่น ๆ ภายใต้มาตรการความปลอดภัยที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 และเพื่อเป็นการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและป้องกันเด็กนักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษาได้เร่งขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” โดยพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการศึกษา (BMIS : Bangkok of Education Management Information Systems) ของกรุงเทพมหานคร มีฐานข้อมูลนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ในการจัดการศึกษา ตรวจสอบ และติดตามการมาเรียนของนักเรียน เชื่อมโยงฐานข้อมูลนักเรียนกับกระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ตลอดจนการพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไป

ที่มา : กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More