ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เยี่ยมชมงานตลาดนัดสินค้าอุปโภคบริโภค ราคาประหยัด ณ วัดบางพลีน้อย

วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายสาธิต กล่อมสวัสดิ์ พาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ และนายวัฒนา เจริญจิตร ตำแหน่ง นายอำเภอบางบ่อ เยี่ยมชมงานตลาดนัดสินค้าอุปโภคบริโภค ราคาประหยัด ณ วัดบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
ด้วยในปัจจุบันสถานการณ์ปัญหาค่าครองชีพครัวเรือนมีแนวโน้มสูงขึ้น สืบเนื่องจากการปรับราคาสินค้าอุปโภค บริโภค ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในทุกระดับ รัฐบาลมีความห่วงใยผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน และได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณารแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน จังหวัดสมุทรปราการพิจารณาแล้ว เพื่อให้การแก้ไขปัญหาและบรรเทาปัญหาค่าครองชีพประชาชนในพื้นที่จังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้พิจารณาให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการดำเนินการจัดทำตลาดนัด ตลาดชุมชน ร้านธงฟ้า จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัด เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาปัญหาค่าครองชีพของประชาชนในพื้นที่จังหวัดให้เรียบร้อย โดยบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนทั้องถิ่นในพื้นที่ และขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนโดยการจัดหาพื้นที่จัดทำตลาดนัด ตลาดชุมชน ร้านธงฟ้า โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 30 เมษายน 2565 ณ วัดบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการเครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/