ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านรัฐบาลดิจิทัล ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านรัฐบาลดิจิทัล ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้เกียรติรับเชิญบรรยายหัวข้อ “การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลดิจิทัล” ในโครงการจัดทำกรอบทิศทางแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น Smart University ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ในรูปแบบออนไลน์ วันที่ 5 เมษายน 2565 โดยถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตรงให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลต่อไป

Read More