ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จัดกิจกรรมครบรอบ 20 ปี อบรมหลักสูตร ผู้นำสง่า (Smart Leaders)

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จัดกิจกรรมครบรอบ 20 ปี อบรมหลักสูตร ผู้นำสง่า (Smart Leaders)

นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน เปิดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำสง่า (Smart Leaders) และงานครบรอบ 20 ปีวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้มีคุณูปการ ศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์ปัจจุบันดีเด่น ของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

นายศศิพงษา จันทรสาขา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร กล่าวว่า การจัดอบรมหลักสูตรผู้นำสง่า (Smart Readers) ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาผู้นำที่ดีที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาเพื่อการเปลี่ยนแปลงในชุมชน เพื่อยกระดับและพัฒนาผู้นำให้มีคุณลักษณะ 3 ประการได้แก่ สมรรถภาพดี คุณธรรมเยี่ยม สุขภาพยอด และเพื่อสร้างเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชน อีกทั้งเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมคู่ขนานไปกับวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร และภาคีเครือข่าย ประกอบกับวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ได้มีการสถาปนาครบรอบ 20 ปี จึงได้จัดงานในวาระดังกล่าว โดยมีผู้มีคุณูปการ ศิษย์เก่าดีเด่น นักศึกษาปัจจุบันดีเด่น และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 200 คน

ทั้งนี้ การจัดอบรมผู้นำสง่า (Smart Readers) ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากพระครูประจักษ์บุญญาธร เจ้าคณะอำเภอเมืองมุกดาหาร ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และอาจารย์พงศธร เกษสำลี อดีตรองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220429154652044

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More