ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

แผนบริหารจัดการประมงทะเล 2563 – 2565 ขับเคลื่อนประมงไทยต่อเนื่องในทุกมิติ

แผนบริหารจัดการประมงทะเล 2563 – 2565 ขับเคลื่อนประมงไทยต่อเนื่องในทุกมิติ

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของไทย พ.ศ.2563–2565 วงเงิน 2,970 ล้านบาท โดยใช้งบประมาณของแต่ละหน่วยงานในการดำเนินการ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ซึ่งเป็นแผนการดำเนินงานต่อเนื่อง จากแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของไทย พ.ศ. 2558-2562

โดยมีเป้าประสงค์ 5 ด้าน ได้แก่ ทรัพยากรประมงฟื้นคืนสู่ระดับที่เหมาะสมและขยายการทำประมงอย่างยั่งยืน การประมงที่ปลอดจากการทำการประมง IUU แหล่งอาศัยของสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อมมีความสมบูรณ์ การปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงพื้นบ้านและชุมชนประมงชายฝั่ง และศักยภาพในการบริหารจัดการประมงอย่างมีประสิทธิภาพ

จากผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการฯ พ.ศ. 2558 – 2562 ที่ผ่านมา ทำให้สถานการณ์ของการประมงทะเลของไทยมีการปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นหลายประเด็น เช่น การบังคับใช้กฎหมายสำหรับการทำประมง IUU มีความเข้มแข็งขึ้น มาตรการในการควบคุมเรือประมงที่ผิดกฎหมายมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ความหลากหลายทางชีวภาพถูกฟื้นฟูให้มีความสมบูรณ์ขึ้น เป็นต้น

 

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220503154723688

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More