ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

อ.อ.ป. เตรียมพัฒนา ‘สวนป่าสาละวิน’ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งใหม่ของ จ.แม่ฮ่องสอน

อ.อ.ป. เตรียมพัฒนา ‘สวนป่าสาละวิน’ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งใหม่ของ จ.แม่ฮ่องสอน

นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากบทบาทหน้าที่ และพันธกิจของ อ.อ.ป. ที่มุ่งเน้นด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยใช้สวนป่าเป็นฐานและการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดการบริหารจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วม ซึ่งดำเนินการบริหารงานแบบบูรณาการร่วมกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ และรักษาทรัพยากรป่าไม้โดยการใช้การท่องเที่ยวเป็นตัวเชื่อม ซึ่งจะสามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อีกวิธีหนึ่ง

Read More

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์