ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ศอ.บต. เตรียมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ฟื้นฟูสภาพเด็กพิการ สนองแนวพระราชดำริฯ“เก้าอี้สุขใจ สู่รองเท้าสั่งตัด” ช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวเด็กพิการในพื้นที่ จชต. 2565

ศอ.บต. เตรียมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ฟื้นฟูสภาพเด็กพิการ สนองแนวพระราชดำริฯ“เก้าอี้สุขใจ สู่รองเท้าสั่งตัด” ช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวเด็กพิการในพื้นที่ จชต. 2565

วันนี้ (6 พฤษภาคม 2565) เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านการพัฒนา ชั้น 3 อาคาร ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายอำนวย ศรีระแก้ว ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินงานกิจกรรมขยายผลการนำนวัตกรรมสำหรับการฟื้นฟูสภาพเด็กพิการสนองแนวพระราชดำริฯ“เก้าอี้สุขใจ สู่รองเท้าสั่งตัด” ในการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวเด็กพิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาและเสริมสร้างโอกาสทางสังคม กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน ศอ.บต. จัดขึ้น เพื่อขยายผลการนำนวัตกรรมสำหรับการฟื้นฟูสภาพเด็กพิการ สนองพระราชดำริฯ ในการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตและครอบครัวเด็กพิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีผู้แทนนักกายภาพบำบัดประจำโรงพยาบาลในพื้นที่ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System)

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการสรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ตั้งแต่เดือน กันยายน 2560 – ตุลาคม 2564 พบว่า มีเด็กพิการที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 740 คน สามารถชันคอและฝึกนั่งได้ 517 ราย และเดินได้โดยใช้รองเท้าสั่งตัด จำนวน 22 ราย และในส่วนของปีงบประมาณ 2565 นี้ ทาง ศอ.บต. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการจัดกิจกรรมในรูปแบบการช่วยผู้พิการใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะมีการออกบูธให้บริการทางการแพทย์ในพื้นที่ห่างไกล ผ่านรถโมบายเคลื่อนที่ “สิริเวชยาน” ประกอบด้วย กิจกรรมพบปะสัมภาษณ์ผู้ปกครอง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างขวัญกำลังใจ และกิจกรรมตรวจประเมินสภาพความพิการ เพื่อรับอุปกรณ์ช่วยความพิการ แบ่งเป็น เก้าอี้สุขใจ รองเท้าสั่งตัด และอุปกรณ์อื่นๆ

โดยจะมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 23 – 27 พฤษภาคม 2565 นี้ แบ่งเป็น ครั้งที่ 1 วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 2 วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา ครั้งที่ 3 วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 4 วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ณ ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล และครั้งที่ 5 วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา

ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในฐานะหน่วยการพัฒนาในพื้นที่ ได้ให้ความสำคัญด้านการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูสภาพคนพิการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้สนองแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการฟื้นฟูสภาพเด็กพิการ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กที่มีความพิการทางสมองหรือพิการซ้ำซ้อน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้ง การขับเคลื่อนงานสาธารณสุขเชิงรุก ภายใต้ “การทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสืบไป”

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220506152508597

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More