ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

อธิบดีกรมการปกครอง ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ของอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล พร้อมมอบบัตรประจำตัวประชาชนแก่กลุ่มชาติพันธุ์ชาวมันนิ

อธิบดีกรมการปกครอง ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ของอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล พร้อมมอบบัตรประจำตัวประชาชนแก่กลุ่มชาติพันธุ์ชาวมันนิ

วันนี้ (6 พ.ค.65) เวลา 11.00 น. นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ของอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ณ ตลาดย้อนยุค หลาดสวนไผ่ ผัง 7 (วัดนิคมพัฒนาราม ) โดยได้มอบเครื่องแต่งกายชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) จำนวน 100 ชุด ให้กับชรบ.ในพื้นที่ พร้อมมอบรถเข็น ไม้เท้า และถุงยังชีพแก่คนพิการ จำนวน 2 ราย ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากทีมพี่เลี้ยง ศพจ.อำเภอมะนัง และมอบบัตรประจำตัวประชาชนและถุงยังชีพให้กลุ่มชาติพันธุ์ชาวมันนิ จำนวน 2 คน ได้แก่นายหลี ศรีมะนัง และนายปอ ศรีมะนัง เพื่อให้ได้รับสิทธิสวัสดิการต่าง ๆ เฉกเช่นคนไทย ปัจจุบันชาวมันนิกลุ่มดังกล่าวอาศัยอยู่ที่หมู่ที่ 9 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง รวมทั้งสิ้น 29 คน มีบัตรประชาชนแล้วจำนวน 24 คน ส่วนอีก 5 คนยังไม่มีเนื่องจากอายุยังไม่ครบเกณฑ์ และมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวม 16 คน

อธิบดีกรมปกครอง กล่าวขณะพบปะประชาชนด้วยว่า ได้เห็นการทำงานความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งการขับเคลื่อนด้วยหลักบวร (บ้าน วัด โรงเรียน) และหลักบรม (บ้าน โรงเรียน มัสยิด) จนก่อเกิดการร่วมแรงร่วมใจเกื้อกูลกันของคนทุกช่วงวัย ตั้งแต่วัยเด็ก วัยหนุ่มสาว จนถึงวัยชรา นำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของคนในพื้นที่ ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของรัฐบาลที่อยากให้หมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งเป็นจุดที่เล็กที่สุดในสังคมเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะการทำให้ประชาชนทุกข์น้อยลงสุขมากขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการขับเคลื่อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ร่วมด้วย

พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมกลุ่มอาชีพการทำผ้าบาติกของโรงเรียนอนุบาลมะนัง บาติก แฮนเพ้นท์ เพื่อส่งเสริมการใช้ผ้าไทย น้อมนำแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และเยี่ยมชมพร้อมให้กำลังใจพ่อค้าแม่ค้าที่นำสินค้ามาวางจำหน่าย อาทิ ผักปลอดสารพิษ เมี่ยงคำ ชุดน้ำพริกปลาทูผักลวก น้ำดื่มสมุนไพร ขนมจีน ข้าวยำ ขนมคนที ขนมจาก ขนมครก เป็นต้น ซึ่งตลาดแห่งนี้เกิดขึ้นจากการต่อยอดและความร่วมมือของคนในพื้นที่ เพื่อเป็นศูนย์กลางสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืน โดยกำหนดเปิดตลาดทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00 – 19.00 น.

สำหรับข้อมูลพื้นฐานของอำเภอมะนัง แบ่งการปกครองเป็น 2 ตำบล 19 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลนิคมพัฒนา 9 หมู่บ้าน ตำบลปาล์มพัฒนา 10 หมู่บ้าน มีประชากร 18,538 คน มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 6,382 ครัวเรือน รายได้เฉลี่ย 57,800 บาทต่อคนต่อปี ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 76.65 ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 23.35 (มีวัด 7 แห่ง มัสยิด 7 แห่ง) และประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทำสวนยางพารา ปาล์มน้ำมัน ผลไม้และพืชไร่ตามฤดูกาล

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220506151918589

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More