ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ข้าราชการ บุคลากรสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อป.มช.และภาคีเครือข่ายร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565

ข้าราชการ บุคลากรสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อป.มช.และภาคีเครือข่ายร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565

วันนี้ (7 พ.ค.65) ที่วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช นางจิรา วงศ์สวัสดิ์ พร้อมด้วยนางทัดทรวง บุญธรรม ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย นายชลอ เอี่ยมสุทธิ์ ประธานชมรม อป.มช.(สมาชิกอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน) จังหวัดนครศรีธรรมราช นางกาญจนา เรืองช่วย นายกพุทธสมาคมจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 โดยข้าราชการ เจ้าหน้าที่และบุคลากรสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทางคณะได้ร่วมกันปลูกต้นลิ้นมังกร จำนวน 70 ต้น เพื่อประดับตกแต่ง สร้างความสวยงาม ประทับใจที่บริเวณพระวิหารทรงม้าและพื้นที่โดยรอบองค์เจดีย์ราย ทั้งนี้วันต้นไม้แห่งชาติ ตรงกับวันวิสาขบูชา (ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6) ของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติที่จะได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ รวมทั้งส่งเสริมกระตุ้นให้ทุกคนได้ตระหนัก และหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้ อันจะเป็นหนทางสู่การอนุรักษ์และรู้จักการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า เพื่อเก็บรักษาไว้ให้ลูกหลานต่อไปในอนาคต โดยป่าไม้เป็นสิ่งที่สำคัญต่อการดำรงชีวิต ป่าไม้เป็นแหล่งวัตถุดิบของปัจจัย 4 ตั้งแต่อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2532 กำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็น “วันต้นไม้แห่งชาติ”

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220507103516821

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More