ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รมต.กระทรวงอุดมศึกษาฯ ลงพื้นที่ เปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้มีภาวะพึ่งพิง “จันทน์กะพ้อ” มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รองรับผู้สูงอายุแบบไปกลับ ส่งเสริมมีงานทำแก่ประชาชนในพื้นที่

รมต.กระทรวงอุดมศึกษาฯ ลงพื้นที่ เปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้มีภาวะพึ่งพิง “จันทน์กะพ้อ” มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รองรับผู้สูงอายุแบบไปกลับ ส่งเสริมมีงานทำแก่ประชาชนในพื้นที่

วันนี้ (7 พ.ค.65) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้เป็นประธานเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้มีภาวะพึ่งพิง “จันทน์กะพ้อ” มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงปลัดกระทรวงฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ ชั้น 1 อาคาร Day Care มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ เครานวล อาจารย์รับผิดชอบศูนย์การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ฯ กล่าวว่า ศูนย์การดูแลผู้สูงอายุ ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้บริการด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีการดำเนินงานใน 2 ลักษณะ คือ เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาและผู้ที่สนใจ รวมถึงให้บริการผู้สูงอายุแบบไปกลับ โดยรองรับผู้สูงอายุได้ จำนวน 15 คน ซึ่งเปิดให้บริการเดือนมิถุนายน 2565 ตลอดจนอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง ที่ผู้เรียนหรือผู้ที่สนใจใช้เวลาเรียนในระยะเวลาสั้น แต่สามารถประกอบอาชีพในสถานบริบาลผู้สูงอายุได้ ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อและมีใจรักด้านการดูแล ถือเป็นการส่งเสริมการมีงานทำ และมีรายได้ โดยมหาวิทยาลัยฯจะรับเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในการดูแลผู้สูงอายุ จัดระบบการให้บริการ ส่งไปดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ซึ่งมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ติดตามให้คำแนะนำในด้านมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุที่ส่งไปดูแลที่บ้าน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลอย่างต่อเนื่อง และทำความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้ทำบันทึกความร่วมมือกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

นอกจากนี้ในลักษณะที่ 2 มหาวิทยาลัยมีการศึกษาและมีแนวคิดจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในระดับตำบลโดยบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน ตามภารกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สะท้อนให้เห็นโอกาสและความท้าทายอย่างยิ่งของบทบาทมหาวิทยาลัย

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220507151553878

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More