ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการโครงการพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูคลองสำโรงแบบบูรณาการ ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการโครงการพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูคลองสำโรงแบบบูรณาการ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานย่อย ภายใต้คณะทำงานบริหารจัดการโครงการพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูคลองสำโรงแบบบูรณาการ เพิ่มเติม การดำเนินการตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่ จังหวัดสมุทรปราการ การจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือโครงการ “คลองสำโรงสายน้ำแห่งความรักและความสามัคคี” ระหว่างจังหวัด
สมุทรปราการ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่คลองสำโรงไหลผ่าน ความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูคลองสำโรงแบบบูรณาการ โครงการเพิ่มศักยภาพและฟื้นฟูคลองสำโรง กิจกรรมกำจัดวัชพืชผักตบชวา และลอกตะกอนดิน (ประตูระบายน้ำบางพลี – ห้างอิมพีเรียล สำโรง) ระยะทาง 12 กิโลเมตร โครงการเพิ่มศักยภาพคลองสำโรง กม.16+500 – กม.40+150 (ปตร.บางพลี – แยกคลองหอมศีล) กิจกรรมลอกตะกอนดิน โดยใช้เรือขุดและรถขุดยืนบนโป๊ะ ของสำนักงานเครื่องจักรกล กรมชลประทาน การดำเนินงานของคณะทำงานย่อย ภายใต้คณะทำงานบริหารจัดการฝ่ายเลขานุการคณะทำงานย่อยฯ ทั้ง 6 คณะ นำเสนอผลการดำเนินงานของคณะทำงานย่อย คณะทำงานย่อยด้านการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมคลองสำโรง คณะทำงานย่อยด้านปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสำโรง คณะทำงานย่อยด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาและการใช้ประโยชน์จากคลองสำโรง คณะทำงานย่อยด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวคลองสำโรง คณะทำงนย่อยด้านจิตอาสาและการมีส่วนร่วมของประชาชนคลองสำโรง คณะทำงานย่อยด้านการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูคลองสำโรงแบบบูรณาการ
เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/