ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 16 พร้อมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดน่าน ติดตามสอดส่องโครงการตามแผนปฎิบัติราขการจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2565

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 16 พร้อมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดน่าน ติดตามสอดส่องโครงการตามแผนปฎิบัติราขการจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2565

นางสุมิตรา อติศัพท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 16 ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดน่าน พร้อมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดน่าน ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดน่าน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในโครงการป้องกันและการแก้ปัญหาด้านทรัพยากร การสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำน่าน บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลกองควาย อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยสำนักโยธาธิการและผังเมืองน่าน เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ และโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานอย่างครบวงจร มีศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่านเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านดอนเจริญ หมู่ 6 ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ความยาว 100 เมตร โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่านเป็นหน่วยงานหลัก ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ศักดิ์เสรี ด้วยงบประมาณจังหวัดน่าน กว่า 5.7 ล้านบาท ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถป้องกันตลิ่งพัง จากน้ำในแม่น้ำน่านกัดเซาะ ป้องกันบ้านเรือนให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวที่อยู่ริมน้ำ เนื่องจากได้เกิดการกัดเซาะของน้ำ ส่งผลให้ตลิ่งพังเป็นบริเวณกว้างเป็นประจำทุกปี การดำเนินการดังกล่าว ช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนได้อย่างมาก

หลังจากนั้น ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ ได้เดินทางไปยังศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน มี นางชยาภรณ์ เตียเจริญวงษ์ ประมงจังหวัดน่าน ให้การโดยนำเสนอโครงการเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกรามน้ำจืดในแหล่งน้ำ เป็นการต่อยอดโครงการธนาคารเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ เป็นการดำเนินการภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานอย่างครบวงจร กลุ่มพืชทางเลือก ผัก โกโก้ กล้วย มะม่วงหิมพานต์ ส้ม มะม่วง และกาแฟ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพผลิตเกษตรปลอดภัย

ด้วยผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดน่าน และกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดน่าน ดำเนินการประชุมเพื่อจัดทำแผนการสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และดำเนินการสอดส่องโครงการดังกล่าวต่อไป

-ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220507151618879

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More