ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เร่งสร้างเด็กอาชีวะ เดินหน้างานด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เร่งสร้างเด็กอาชีวะ เดินหน้างานด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เร่งสร้างเด็กอาชีวะ เดินหน้างานด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

นาย สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกแห่งได้คิดค้นและสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่ผ่านมามีนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ที่ถูกคิดค้น และเป็นผลผลิตจากการเรียนการสอนที่เน้นการลงมือปฏิบัติ ตามอัตลักษณ์ของอาชีวศึกษา ทำให้ได้ผลงานนวัตกรรม การพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ขึ้นเอง ที่สำคัญคือได้พัฒนาทักษะกำลังของอาชีวศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า โดยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ล้วนมีความน่าสนใจ ใช้งานได้จริง และมีความหลากหลาย และจะถูกนำไปต่อยอดในเชิงอุตสาหกรรมและในเชิงพาณิชย์รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ จากผลงานของอาชีวศึกษาที่สามารถผลิตขึ้นเองได้ในประเทศ จะถูกนำเข้าสู่ระบบของการจดอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรต่อไป โดยในปีที่ผ่านมาสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้พัฒนาส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อชุมชนในประเภทต่างๆ กว่า 1,200 ผลงาน เกิดการพัฒนานักวิจัย 64 คน มีนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 3,645 คน และมีเครือข่ายชุมชน หน่วยงาน และกลุ่มต่างๆจำนวน 785 แห่ง รวมถึงผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมฯ ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรจำนวน 49 ผลงาน โดยมีมูลค่ารวมของผลงานเบื้องต้นกว่า 80 ล้านบาท นอกจากนี้ยังได้วางแผนผนึกกำลังกับทุกภาคส่วนทั้งผู้ประกอบการภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งความร่วมมือกับอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน กลุ่มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้งานอาชีพ และพัฒนาทักษะในอนาคต เพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศ โดยได้พัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า และเตรียมแผนในการเสอนจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง ที่ตั้งเป้าหมายเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนระบบนิเวศ ของอุตสาหกรรมยานพาหนะไฟฟ้า ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในประเทศ เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถผลิตได้เองในประเทศจากฝีมือของคนอาชีวศึกษา ลดการนำเข้าจากต่างประเทศ

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More