ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดลำปาง เตรียมความพร้อมการจัดประกวด “วงสะล้อซอซึงและวงซอพื้นบ้าน” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัดลำปาง เตรียมความพร้อมการจัดประกวด “วงสะล้อซอซึงและวงซอพื้นบ้าน” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ประชุมหารือและติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงาน ร่วมกับคณะทำงานการจัดประกวด “วงสะล้อซอซึงและวงซอพื้นบ้าน” ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง และภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ลำปาง สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา มูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข และภาคเอกชนในจังหวัด ได้กำหนดจัดการประกวดชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการอนุรักษ์ ฟืนฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดลำปาง โดยได้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2565 เป็นต้นมา และจะดำเนินการประกวดรอบประชันในวันที่ 9-11 มิถุนายน 2565 ณ อาศรมศิลปินลำปาง ไร่ผดุงธรรม ตั้งอยู่ตำบลบ้านค่า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณสำหรับดำเนินการด้านสถานที่จัดงาน การประกวดดนตรีพื้นบ้านล้านนา จัดนิทรรศการเชิดชูภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา และการประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและเชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดลำปาง อีกทั้ง เพื่อส่งเสริมต่อยอดนำคุณค่าทางวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์สินค้าและบริการเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ชุมชน

ที่มา : 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220508083751062

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More