ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ศึกษาดูงานแรงงานนอกระบบรับฟังข้อเท็จจริง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เดินหน้าส่งเสริม สร้างการรับรู้ ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองแรงงานนอกระบบ

คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ศึกษาดูงานแรงงานนอกระบบรับฟังข้อเท็จจริง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เดินหน้าส่งเสริม สร้างการรับรู้ ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองแรงงานนอกระบบ

ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ ประธานกรรมาธิการศึกษาเชิงนโยบายและกฎหมายแรงงานและโฆษกคณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะกรรมาธิการการแรงงาน รับชมวิดีทัศน์ การดำเนินงานด้านแรงงานนอกระบบในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรี พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาแรงงานนอกระบบ จากนั้น ช่วงเวลา 13.00 น. ประธานกรรมาธิการและคณะ เข้าพบ นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ณ ศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ร่วมหารือข้อราชการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มแรงงานนอกระบบให้ดียิ่งขึ้น และลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี รับฟังข้อเท็จจริงพร้อมแลกเปลี่ยนความเห็นและข้อเสนอแนะกับกลุ่มแรงงานนอกระบบในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และพบผู้นำ เยี่ยมชม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนป่านศรนารายณ์อารยา กลุ่มสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด และกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ สำหรับวันที่ 10 พ.ค.65 พบผู้นำและเยี่ยมชม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารฮาลาลโคเนื้อเพชรบุรี อำเภอบ้านแหลม รับทราบสถานการณ์เกี่ยวกับการทำผลิตภัณฑ์ รายได้ของวิสาหกิจชุมชน อุปสรรคปัญหา แนวทางการดูแลกลุ่ม รวมถึงการสร้างการรับรู้ถึงการมีร่าง พ.ร.บ.แรงงานนอกระบบ พ.ศ…..

ทั้งนี้ นอกจากการรับทราบรายได้ ฝึกอาชีพ และเครือข่ายแรงงานนอกระบบ แนวทางการขับเคลื่อนด้านแรงงาน และการสร้างการรับรู้ถึงการมี “ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองแรงงานนอกระบบ พ.ศ. …… แรงงานนอกระบบจะมีสิทธิเข้าถึงการส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองสภาพการทำงานที่ดี มีความปลอดภัยในการทำงาน สนับสนุนการดำเนินการสร้างหลักประกันทางสังคมให้กับแรงงานนอกระบบ รวมถึงค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นๆ

 

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220509115550301

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More