ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดชัยนาท ขับเคลื่อนโครงการตู้ราชสีห์ รับเรื่องร้องทุกข์ ติดทุกหมู่บ้าน ทั่วจังหวัด 513 ตู้

จังหวัดชัยนาท ขับเคลื่อนโครงการตู้ราชสีห์ รับเรื่องร้องทุกข์ ติดทุกหมู่บ้าน ทั่วจังหวัด 513 ตู้

ณ อาคารวิมลคุณากร ศาลากลางจังหวัดชัยนาท นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานพิธีมอบ “ตู้ราชสีห์” รับเรื่องร้องทุกข์ (ทุกเรื่อง) โดยมี นางสาวชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ปลัดจังหวัดชัยนาท หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และกำนันทุกตำบลในจังหวัดชัยนาท ร่วมในพิธีฯ

โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า โครงการ “ตู้ราชสีห์” รับเรื่องร้องทุกข์ (ทุกเรื่อง) จังหวัดชัยนาท เป็นโครงการสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ที่มุ่งหวังให้ปัญหาความทุกข์ร้อนของประชาชนได้รับการเยียวยาแก้ไขอย่างรวดเร็วและทันท่วงที ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว นำไปสู่การแข่งขัน เกิดการเอารัดเอาเปรียบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตลอดช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม การร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของประชาชน ก็นับได้ว่าเป็นภาพสะท้อนของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐได้รับทราบถึงการบริหารราชการแผ่นดินที่ปฏิบัติ ดำเนินการอยู่ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด กระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานหลักในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้กับประชาชน จึงให้มีการดำเนินการจัดตั้ง “ตู้ราชสีห์” รับเรื่องร้องทุกข์ (ทุกเรื่อง) ของประชาชนในพื้นที่ นำไปสู่การช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา อย่างทันท่วงที

ในส่วนของจังหวัดชัยนาท มีการดำเนินโครงการ “ตู้ราชสีห์” รับเรื่องร้องทุกข์ (ทุกเรื่อง) จังหวัดชัยนาท โดยใช้งบจากงบประมาณค่าใช้จ่ายการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดทำ “ตู้ราชสีห์” จำนวนทั้งสิ้น 513 ตู้ เพื่อมอบให้กับ อำเภอ 8 อำเภอ และหมู่บ้านในจังหวัดชัยนาท จำนวน 505 หมู่บ้าน นำไปติดไว้ในบริเวณที่ประชาชนพบเห็นได้ง่าย ณ ที่ว่าการอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ยังได้มอบนโยบาย และแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ “ตู้ราชสีห์” ให้กับผู้มาร่วมพิธี เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินโครงการฯ อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220509120150302

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More