ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและทำความสะอาดพระธาตุศรีสองรักพร้อมเตรียมจัดงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ประจำปี 2565

อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและทำความสะอาดพระธาตุศรีสองรักพร้อมเตรียมจัดงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ประจำปี 2565

นายนที พรมภักดี นายอำเภอด่านซ้าย กล่าวว่า อำเภอด่านซ้าย ได้กำหนดจัดงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ประจำปี 2565 ขึ้นในวันที่ 12 – 15 พฤษภาคม 2565 ตรงกับวันขึ้น 12 – 15 ค่ำ เดือน 6 เป็นระยะเวลา 4 วัน เพื่อการอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปที่เคารพเลื่อมใสศรัทธา ได้บำเพ็ญกุศลและนมัสการพระธาตุศรีสองรัก โดยกำหนดพิธีเปิดงานในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลาประมาณ 09.30 น. ณ บริเวณลานหน้าพระองค์พระธาตุศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยเพื่อเป็นการสมโภช และเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีความเลื่อมใสศรัทธายึดมั่นต่อองค์พระธาตุศรีสองรักได้สักการะโดยทั่วกันอีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมและรักษาประเพณีอันดีงามสืบทอดสู่อนุชนรุ่นหลัง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาจิตใจของการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น และพร้อมด้วยเจ้าพ่อกวน ดร.ถาวร เชื้อบุญมี เจ้าแม่นางเทียมประกายมาศ เชื้อบุญมี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอด่านซ้าย หัวหน้า ส่วนราชการ ปลัดอำเภอ ตำรวจ ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อแสนนางแต่ง ลูกผึ้งลูกเทียน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและทำความสะอาดบริเวณพระธาตุศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและทำความสะอาดพระธาตุศรีสองรัก โดยได้นัดรวมแบ่งหน้าที่ในการดำเนินการบริเวณลานจอดรถหน้าพระธาตุศรีสองรัก โดยจิตอาสา ได้นำเครื่องมือในการร่วมกิจกรรมๆ เช่น เครื่องตัดหญ้า มีด พร้า ถุงใส่ขยะ ไม้กวาดทางมะพร้าว ไม้กวาดดอกหญ้า อุปกรณ์ในการทำความสะอาดห้องน้ำ รถบรรทุกน้ำ เป็นต้น

พระธาตุศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย สิ่งยึดรวมจิตใจของชาวจังหวัดเลย ที่มีอายุยาวนาน 462 ปี สร้างจากสัตยาธิษฐานไว้ว่า “จะไม่ล่วงล้ำดินแดนของกันและกัน” ระหว่างสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงครีอยุธยา และพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชแห่งกรุงศรีสัตนาคนหุต แห่งอาณาจักรล้านช้างองค์พระธาตุถูกสร้างขึ้นไว้ ณ เนินดินริมลำน้ำหมันซึ่งเป็นจุดสมมุติว่าเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างแม่น้ำโขง กับแม่น้ำน่านและเป็นด่านเขตแดนระหว่างสองอาณาจักร ดังความตอนหนึ่งที่ ปรากฏในจารึกว่า “สร้างแปงอุทิศเจดีย์ศรีมหาธาตุให้เป็นเอกสีมา อันเดียวกันไว้ให้เป็นหลักด่านนี้ไปน้ำของ (แม่น้ำโขง) และน้ำน่านกึ่งกันนี้แล”

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220510110151700

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More