ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

วธ.เตรียมสร้างเว็บไซต์คลังข้อมูล “ผ้าไทย” ใหญ่ที่สุดในประเทศ เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมใช้ผ้าไทย สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง หนุนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนนำไปใช้พัฒนาต่อยอด สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผ้าไทยสู่ระดับสากล ตั้งเป้าแล้วเสร็จในปีนี้

วธ.เตรียมสร้างเว็บไซต์คลังข้อมูล “ผ้าไทย” ใหญ่ที่สุดในประเทศ เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมใช้ผ้าไทย สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง หนุนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนนำไปใช้พัฒนาต่อยอด สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผ้าไทยสู่ระดับสากล ตั้งเป้าแล้วเสร็จในปีนี้

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มุ่งขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมของชาติตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมการใช้ผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่นและการรณรงค์ส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย รวมทั้งผลักดันยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  “Soft Power” ความเป็นไทยและส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมที่มีศักยภาพของไทย 5 F ได้แก่ อาหาร (Food) ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Film) ผ้าไทยและการออกแบบแฟชั่น (Fashion) มวยไทย (Fighting) และการอนุรักษ์และขับเคลื่อน เทศกาล ประเพณีสู่ระดับโลก (Festival) อีกทั้งปีนี้วธ.มีวิสัยทัศน์ใหม่คือ“วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ มีบทบาทนำในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย” และปรับเปลี่ยนบทบาทสู่กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ “วัฒนธรรมทำดี ทำงาน ทำเงิน” ส่งเสริมการต่อยอดวัฒนธรรมโดยนำคุณค่าของวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์สินค้าและบริการเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการทางวัฒนธรรมสู่ชุมชนและประเทศ
       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า วธ.ได้เตรียมดำเนินโครงการจัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิปัญญาผ้าไทย โดยขณะนี้ได้จัดทำเว็บไซต์ที่มีคอนเทนต์ทันสมัยมีทั้งรูปภาพและวิดีโอประกอบคอนเทนต์ พร้อมระบบงานสารสนเทศเพื่อนำเข้าและจัดเก็บข้อมูลเพื่อเป็นฐานข้อมูลคลังผ้าไทยและการแต่งกายของชาติไทย ซึ่งเบื้องต้นได้กำหนดโครงสร้างหัวข้อเนื้อหาของฐานข้อมูลที่จะบรรจุไว้ในเว็บไซต์ อาทิ พระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมการใช้ผ้าไทยและผ้าพื้นถิ่น, มาตรฐานผ้าไทยและตรานกยูงพระราชทาน ,ชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทาน , วิวัฒนาการผ้าไทย,ประเภทผ้าไทย , พิพิธภัณฑ์ผ้าไทยในประเทศไทย, ผ้าไทยแสดงถึงอัตลักษณ์ความโดดเด่นด้านวัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญาแต่ละจังหวัดเน้นเรื่องลายผ้าทั้ง 76 จังหวัด ,ผ้าไทยสู่สากล, ข้อมูลผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในแต่ละจังหวัด ,ข้อมูลผู้ประกอบการ เป็นต้น โดยวธ.จะจัดทำเว็บไซต์ที่เป็นฐานข้อมูลคลังผ้าไทยฯให้แล้วเสร็จภายในปีนี้
        นายอิทธิพล กล่าวด้วยว่า เว็บไซต์นี้จะเป็นฐานข้อมูลที่เป็นคลังความรู้ขนาดใหญ่ที่สุดในเรื่องผ้าไทยของประเทศ โดยเป็นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งห่วงโซ่อุตสาหกรรมผ้าไทย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ ภายในเว็บไซต์มีทั้งข้อมูลวิชาการ งานวิจัยและคลังความรู้จากผู้เชี่ยวชาญและนักออกแบบ ซึ่งได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลโดยการรับส่งข้อมูลใหญ่จากศูนย์ข้อมูลของกระทรวงวัฒนธรรม (M-culture Big Data) และรองรับการรับส่งข้อมูลกับแพลตฟอร์มเศรษฐกิจวัฒนธรรมใหม่เพื่อนำข้อมูลมาใช้งาน และสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ชุมชนและผู้ประกอบการนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้พัฒนาต่อยอด เพื่อส่งเสริมการใช้ทุนวัฒนธรรมในเรื่องผ้าไทยเป็นฐานสร้างรายได้ ให้แก่ชุมชนและประเทศ สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ผ้าไทยสู่ระดับสากล  ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของชาติที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ข้อมูล สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More