ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

5 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงจังหวัดยะลา ร่วมปลูกต้นป่า รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

5 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงจังหวัดยะลา ร่วมปลูกต้นป่า รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

วันนี้ (10 พ.ค. 65 ) ที่โครงการอ่างเก็บน้ำลำพะยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ลำพะยา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา นายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมร่วมปลูกต้นป่า รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดยมี นางสาวพุทธชาต อินทร์สวา แรงงานจังหวัดยะลา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานทั้ง 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานจัดหางาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานประกันสังคม จ.ยะลา สำนักงานแรงงาน จ.ยะลา บัณฑิตแรงงาน อาสาสมัครแรงงาน และเครือข่ายแรงงาน จังหวัดยะลา จำนวน 60 คน ร่วมปลูกต้นไม้ จำนวน 100 ต้น

นางสาวพุทธชาต อินทร์สวา แรงงานจังหวัดยะลา กล่าวว่า ตามที่ได้มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 ให้วันวิสาชบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำของชาติ จังหวัดยะลาได้เชิญชวนให้หน่วยงานราชการร่วมกันปลูกต้นไม้ และเป็นการปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อสืบสานสู่ 100 ล้านต้นไม้ เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เห็นคุณค่าของป่า เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่ผืนที่ป่าในจังหวัดยะลา และ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงแรงงานในด้านการประชาสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมเชื่อมความสัมพันธ์กับประชาชนในเชิงพื้นที่ และก่อให้เกิดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์มีประโยชน์ต่อชุมชนในเชิงการพัฒนาสังคมและชุมชนทุกมิติ ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการของโรคโควิด-19

นอกจากนี้ นายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้กล่าวชื่นชมการร่วมมือร่วมใจของทุกท่านในการจัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ “วันต้นไม้ประจำของชาติ” ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา นอกจากจะเป็นการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หรือป่าไม้ของชาติแล้ว ช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดมลพิษจากฝุ่นควันส่งผลให้ชุมชน มีสภาพแวดล้อมในพื้นที่ดีขึ้น และที่แห่งนี้เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ได้มีพระราชดำริให้สร้างขึ้นมา เพื่อช่วยเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ช่วยส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตร อีกทั้งช่วยบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลากให้กับคนในชุมชนอีกด้วย

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220510133923793

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More