ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรีขอความร่วมมือประชาชนในการให้ข้อมูลโครงการต่างๆ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรีขอความร่วมมือประชาชนในการให้ข้อมูลโครงการต่างๆ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรีขอความร่วมมือประชาชนในการให้ข้อมูลโครงการต่างๆ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 แก่เจ้าหน้าที่ผู้ออกสำรวจ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนพัฒนาข้อมูลจังหวัดและกำหนดนโยบายภาครัฐต่อไป

นางสาวพรทิพย์ จิตราวุธ นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน สถิติจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรีจะดำเนินการรวบรวมข้อมูลโครงการต่างๆ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 จำนวน 8 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร และการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน 2.โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 3.โครงการสำรวจข้อมูลพื้นที่การก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลทุกแห่ง 4.โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 งานแจงนับ 5.สำรวจการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ 6.สำรวจความพึงพอใจต่อสถานการณ์ยาเสพติดจังหวัดกาญจนบุรี 7.สำรวจความเชื่อมั่นในการใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย 8.การจัดทำแผนที่ชุมชนและปรับปรุงข้อมูลเขตแจงนับในเขตเทศบาลเมืองปากแพรก

จึงขอความร่วมมือจากประชาชนที่เจ้าหน้าที่ได้สอบถามเป็นตัวอย่างในการสำรวจข้อมูลแต่ละโครงการ ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริงแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาข้อมูลจังหวัดและการกำหนดนโยบายภาครัฐต่อไป ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการสำรวจจะถูกเก็บไว้เป็นความลับและจะนำเสนอในภาพรวมเท่านั้น ตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.2550 ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ชั้น 5 ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-515109

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220510191955983

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More