ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ประชุมคณะกรรมการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา” ครั้งที่ ๒๓  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ประชุมคณะกรรมการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา” ครั้งที่ ๒๓ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา”
               พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๒๓ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อรับทราบผลความก้าวหน้าของการจัดสร้างพระฯ  กับทั้งเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดหาผู้สนับสนุนการจัดสร้างพระฯ เพิ่มเติม เพื่อสามารถจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมให้แล้วเสร็จโดยเร็ววัน  เพื่อให้เป็นสมบัติของชาวไทย และชาวโลก ตราบกาลนิรันดร์   โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม อาทิ ผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย (อธิบดีสมคิด จันทมฤก) อัญชลี  ชวนิชย์ พลอากาศเอก อืธพร ศุภวงศ์    อภินันท์  จันทรังษี  พลตำรวจเอก นิสสัย บุญศิริ  จิรวรรณ เพ็ญพาส (อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย)  ดร.พรชัย มงคลวนิช   และกรรณภรณ์ วงศ์ปิยะกุล ที่ทำเนียบองคมนตรี  
            พระสมเด็จองค์ปฐม องค์นี้จัดสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๗ รอบ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานฉลองฯ ไปประดิษฐาน ณ ผ้าทิพย์ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔  และได้เริ่มดำเนินการโดยตอกเสาเข็มต้นแรกเมื่อปลายปี ๒๕๕๖ การก่อสร้างดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง และมีความก้าวหน้าเป็นลำดับด้วยจิตศรัทธาของมหาชนชาวไทยทั่วประเทศ รวมทั้งพุทธศาสนิกชนในประเทศต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในวโรกาสพิเศษที่หาได้ยากยิ่งครั้งประวัติศาสตร์นี้ และมีความก้าวหน้าเป้นลำดับ  หากงบประมาณเพียงพอ  คาดว่าจะสร่างแล้วเสร็จในกลางปี ๒๕๖๖  
          เนื่องจากพระสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา” มีขนาดใหญ่มาก และจะมีการตกแต่งประดับผิวองค์พระฯ เพิ่มเติมด้วยพลอย เพื่อให้งดงามสมพระเกียรติ โดยจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีก ๔๐ ล้านบาท ดังนั้นโครงการฯ นี้จะใช้งบประมาณทั้งสิ้น  ๔๕๐ ล้านบาท  และยังขาดปัจจัยอีกจำนวนหนึ่ง คณะกรรมการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา” จึงได้กำหนดจัดทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลฯ ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ วัดเทพประทาน ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี ซึ่งมี พระอาจารย์ธาตุ อธิปัญโญ เป็นเจ้าอาวาส โดยมี พลอากาศเอก ชลิต  พุกผาสุข องคมนตรี  เป็นประธานจัดทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลฯ เพื่อรวบรวมปัจจัยสมทบการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมฯ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ววัน    

        วัตถุประสงค์ของการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา”  
         ๑. เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔  
         ๒.    เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สืบอายุพระพุทธศาสนา เพื่อปกป้องคุ้มครองประเทศชาติและมนุษยชาติให้เกิดความสุขสันติ เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่พระพุทธองค์ทรงมีพระพุทธดำรัสพยากรณ์ ให้เป็นศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนาของโลกในยุคหลังพุทธกาล ชาวไทยจึงต้องรักษาพระพุทธศาสนาไว้ให้ดี พลังบารมีแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย จะคอยช่วยเหลือและคุ้มครองโลกมนุษย์ให้ปลอดจากภัยสงคราม ภัยโรคระบาด และภัยจากวิบากกรรมอื่นๆ โดยเฉพาะในยามที่บ้านเมืองวิกฤติเช่นนี้ และจัดสร้างด้วย “นิลรัตนะ” จะปัดเป่าภยันตรายทั้งหลายทั้งปวง โรคาพยาธิ และสิ่งไม่ดีต่างๆ ให้หมดสิ้นไป
        ๓.     เพื่อให้พระสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา” เป็นอนุสรณ์สถิตอยู่คู่กับอาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ     ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และกระทรวงมหาดไทย ร่วมกันจัดสร้างเพื่อจารึกไว้ในแผ่นดินตลอดกาล
        ๔.     เพื่อให้เป็นสมบัติของประเทศและชาวโลก
        คณะกรรมการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานฉลองเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ไปประดิษฐาน ณ ผ้าทิพย์บนฐานพระสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา” และ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้เสด็จไปทรงวาง  ศิลาฤกษ์อาคารฐานพระสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา” ที่วัดเทพประทาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี แล้ว เมื่อปี ๒๕๕๔      
        การจัดสร้างพระพุทธรูปด้วยนิลรัตนะนี้เชื่อกันว่า จักมีอานิสงส์สูงสุด คือ อสงไขยกัปป์ และการสร้างพระพุทธรูปด้วยวัตถุธาตุใดก็ตามจัดว่าได้สะสมมหากุศล มหาบารมีให้เกิดขึ้น อันจะเป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่มนุษยสมบัติ สวรรคสมบัติ นิพพานสมบัติ และพุทธสมบัติในกาลต่อไปเบื้องหน้า     
         จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมถวายพระราชกุศลฯ ครั้งประวัติศาสตร์นี้ โดยโอนเงินเข้าบัญชี “วัดเทพประทาน (ทุนสร้างพระประธาน)” ได้ที่
                          – ธนาคารกรุงไทย  สาขาสอยดาว      เลขบัญชี  ๒๕๒-๐-๒๗๗๙๕-๕
                          –    ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสอยดาว      เลขบัญชี  ๕๖๕-๐-๔๓๑๖๗-๘
                          –    ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสอยดาว     เลขบัญชี  ๔๐๔-๘๐๘๕๖๒-๘
                       หรือร้าน 7-ELEVEN ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือโทรศัพท์ ๐๘๕-๑๑๔-๘๙๐๐ , ๐๘๙-๒๑๕-๓๔๕๕ , ๐๘๑-๖๘๓-๓๘๖๐ หรือไลน์ไอดี ๐๘๕-๑๑๔-๘๙๐๐   
                      ผู้บริจาคเงินตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป คณะกรรมการจัดสร้างพระฯ จะจารึกนามของผู้บริจาคไว้ที่อาคารฐานพระฯ สำหรับผู้บริจาคเงินจำนวนมากจะได้รับการจารึกนามในตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุด            
                          พระสมเด็จองค์ปฐมองค์นี้ประดิษฐานที่วัดเทพประทาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี จะเป็นอนุสรณ์สถิตย์เคียงคู่กับอาคารปฏิบัติธรรมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More