ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้ นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียดดังนี้
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสมุทรปราการ กำหนดจัดประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อร่วมปรึกษาหารือและพิจารณาร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ ในการขับเคลื่อนการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ
1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ ได้รายงานสถิติการให้บริการคนไร้ที่พึ่งภาพรวมประเทศ พ.ศ.2564 – ปัจจุบัน
2. รายงานผลการดำเนินงานคุ้มครองคนไรที่พึ้งจังหวัดสมุทรปราการ
– การให้บริการภายในศูนย์คุ้มครองคนไรที่พึ้ง จำนวน 38 ราย
– การให้บริการภายนอกศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ้ง จำนวน 1,042 ราย
3. รายงานปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ้งจังหวัดสมุทรปราการ
4. รายงานผลการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค การรองรับการให้บริการที่พักพิงช้วคราว และการเยียวยาฟื้นฟู
5. แจ้งแผนปฏิบัติการจัดระเบียบการคุ้มครองคนไร้ที่พึ้งจังหวัดสมุทรปราการ (เดือน พ.ค. – ก.ย.) และการเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 ของกลุ่มคนไร้ที่พึ้งในจังหวัดสมุทรปราการ
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ
เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/