ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 5/2565 และประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาประจำจังหวัด ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 5/2565 และประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาประจำจังหวัด ครั้งที่ 5/2565 โดยมีคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
เวลา 13.30 น. ที่ประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 5/2565 ร่วมรับทราบรายงานสถานะทางการเงินกองทุนยุติธรรม แต่วันที่ 11 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 คดีที่ได้รับความช่วยเหลือเงินจากกองทุนยุติธรรม เป็นค่าปล่อยตัวชั่วคราวจำเลย อยู่ระหว่างประกันตัวในชั้นศาลจำนวน 5 ราย
นอกจากนี้ที่ประชุมร่วมพิจารณาคำขอรับความช่วยเหลือเงินจากกองทุนยุติธรรม จำนวน 5 ราย ได้แก่
1. คำขอรับความช่วยเหลือเงินจากกองทุนยุติธรรม กรณีการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี
จำนวน 2 ราย
2. คำขอรับความช่วยเหลือเงินจากกองทุนยุติธรรม กรณีการขอปล่อยชั่วคราวจำเลย จำนวย 1 ราย
3. คำขอยุติคำขอรับความช่วยเหลือเงินจากกองทุนยุติธรรม จำนวน 2 ราย
และเวลา 14.00 น. ที่ประชุมคณะอนุกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาประจำจังหวัด ครั้งที่ 5/2565 ร่วมพิจารณาเรื่องที่เข้าประชุมกรณีผู้เสียหาย จำนวน 18 เรื่อง อนุมัติ จำนวน 14 เรื่อง งดจ่ายเงินจากกองทุนฯ เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนสมควรแก่กรณีแล้ว จำนวน 3 เรื่อง และยกคำขอ จำนวน 1 เรื่อง
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ

เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/